Newsletter
Name:
E-mail:

Иордание: Адыгабзэм еджэнхэу еджэн (курс) къызэIуахыщт

admin - 2016-12-07 02:59:38

Тыгъэгъазэм и 12-м 2016-рэ илъэсым щегъэжьагъэу, мэзаем и 12-м 2017-р илъэсым нэс, Адыгабзэм еджэнхэу еджэн (курс) Иорданием щыIэ клубэу Ал-джил Ал-джадидым иунэхэм ащыщэу Кубэ Щэбан ицIэ зыхьырэ унэм щыкIощт.

Еджэным икIэщакIор клубым икультурэ комитетыр ары. Тхьэмафэм тIо еджэщтых, блыпэ мафэмрэ мэфэкумрэ, сыхьатэ 19.00-м щыгъэжьагъэу 21.00-м нэс.

Еджэныр зигъэхьазырыгъэр Адыгэ Республикэм щыщ егъэджакIоу Даур Марет. Еджэныр зыфэгъэзагъэхэр Адыгабзэр тэкIу нахь зишIэхэрэр ары. ЕджапкIэм динар 50 тефэщт.

УпчIэхэр зиIэхэм ыкIи еджэным кIэхьэнхэу фаехэм, ШъэошIу Сири-Исам мы телефонымкIэ дэгущыIэнхэ алъэкIыщт: + 962 777413163.

adygeway.blogspot.ru

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments