Newsletter
Name:
E-mail:

Иордание: Адыгэхэм ащыщэу хьыкумэтым зы министр хэхьагъ, парламентхэм депутат 3 хэхьагъ

admin - 2016-09-28 15:30:36

Непэ, Iоныгъом и 28-м, Иордание къаралыгъом ихьыкумэткIэ агъэнэфагъ. Ащ Иорданием щыпсэурэ Адыгэхэм ащыщэу, илъэс заулэ ипэкIэ министр щытыгъэу Шыкъым Набих министр культурэу агъэнэфагъ.

ХьыкумэткIэм ипремер-министр Алмалкъи Хани. Ар тхьэмафэ ипэкIэ Иорданием ипачъыхь Абдулахь АтIуанэрэм хьыкумэткIэ зэхищэнэу ыгъэнэфэгъагъ.

Тхьэмафэ ипэкIэ Иорданием ипарламент (ихэрэ парламент - депутатхэр зыхэтхэр) хэдзынхэр щыIэгъагъэх. Ащ Иорданием щыпсэурэ Адыгэхэм ащыщэу зы депутат хэхьагъ (Мансур Мурад), Щэщэнхэм ащыщэу депутат 2 хэхьагъ.

Тыгъуасэ, Иорданием иипшъэрэ парламентым (сенаторхэр зыхэтхэр) хэтыщтхэр Абдулахь АтIуанэрэм ыгъээфагъэх. Ахэм ахэтых Адыгэ 2, Щэбрыкъо Мунирырэ Хьэтыгъу Алыйрэ.

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments