Newsletter
Name:
E-mail:

Адыгэхэм я махуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. и хъуэхъу

admin - 2016-09-21 20:10:48

Ныбжьэгъу лъапIэхэ!

Си гуапэу сынывохъуэхъу Адыгэхэм я махуэмкIэ!

Мы гуфIэгъуэр и дамыгъэщ къылъыкъуэкIа гъэунэху­ныгъэ инхэм щхьэкIэ къэмынэу и лъэпкъым и къуэпсхэр, бзэр, щэнхабзэр, зэхэщIыкIыр зыхъумэфа адыгэ лъэпкъым къикIуа тхыдэ гъуэгуанэм. Мы зэманым адыгэхэр щIы хъурейм и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щопсэу икIи лъэпкъ хабзэхэр хуэсакъыу зэрахъумэр, мамырыгъэм, гуапагъэм, захуагъэм и телъхьэу зэрыщытыр дэни щагъэлъагъуэ, ­экономикэм, егъэджэныгъэм, щэнхабзэм, спортым зегъэужьыным зэрахуэфэщэнкIэ холэжыхь.

Адыгэхэм я тхыдэр къыгуэхыпIэ имыIэу пыщIащ лъэпкъ куэд щыпсэу Урысей Федерацэм и гъащIэм. Зэман нэхъ хьэлъэхэм дэ къытлъыкъуэкIа гъэунэхуныгъэхэм зэщIы­гъуу дыкъыхэкIащ икIи къэралым и къэкIуэнур нобэ дызэщIыгъуу зэтыдогъэувэ.

Мы махуэшхуэм – Адыгэхэм я махуэм – Къэбэрдей-­Балъкъэрым ис лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэр гъэ­быдэным, ди экономикэ зыужьыныгъэр къэIэтыным, зэхэщIыкIымрэ акъылымрэ гъэбэгъуэным хуэгъэзауэ хэкIыпIэщIэхэр къызэрызэIуихынум шэч къытесхьэркъым.

Си гуапэу сынывохъуэхъу мамырыгъэ, фIыгъуэ, насып, ефIэкIуэныгъэ фиIэну.

adyghepsale.ru

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments