Newsletter
Name:
E-mail:

ЗекIо (туризм): Адыгэ Республикэмрэ Краснодар краимрэ зэзэгъыныгъэм кIэтхагъэх

admin - 2016-09-10 07:22:16

Адыгэ Республикэмрэ Краснодар краимрэ къушъхьэ тешъоу Лэгъо-Накъэ зыгъэпсэфыпIэ-зыгъэхъужьыпIэ зэхэт зэдыщагъэпсынэу зызэзэгъыгъэхэр илъэситIу мэхъу.

Адыгэ Республикэм илIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъанрэ Краснодар краим ипащэу Вениамин Конд­ратьевымрэ зэрэрахъухьэгъагъэу, Адыгэ Республикэм туризмэмрэ зыгъэпсэфыпIэ­хэмрэкIэ и Комитетрэ Краснодар краим зыгъэпсэфыпIэхэмкIэ, туризмэмкIэ ыкIи олимпиадэ кIэнымкIэ и Министерствэрэ ялIыкIохэр джы зэзэгъыныгъэм кIэтхагъэх. Джащ фэдэу Адыгэ Макъэм къетхы.

Ащ щыгъэнэфагъэх лъэныкъуитIум яамалхэри якъарыуи зэхэлъэу агъэцэкIэн алъэ­кIыщт зекIо Iофыгъохэр, зыгъэпсэ­факIохэр нахьыбэу Лэгъо-Накъэ къызэ­реп­щэлIэнхэ плъэкIыщтыр.

ТуризмэмкIэ Адыгеим и Комитет ипащэу Къэлэшъэо Инвер къызэриIорэмкIэ, къихьащт чъэпыогъу мазэм апэрэ шъолъыр фестивалыр Лэгъо-Накъэ щырагъэкIокIыщт. Ащ творческэ купхэр, IэшIагъэхэр зиIэ цIыфхэр, зэхэщэкIо чанхэр къырагъэблэгъэщтых.

И. Къэлэшъаом къызэрэхигъэщырэмкIэ, къушъхьэкъечъэх зыгъэпсэфыпIэу «Лэгъо-Накъэр» зыгъэпсын фэягъэр ыкIи зыпшъэ илъыгъэр акционер обществэу «Темыр Кавказым изыгъэпсэфыпIэхэр» зы­фиIорэр ары. Ау проектым игъэцэкIэн хэушъхьафыкIыгъэ экономикэ шъолъы­рым игъунапкъэхэр тэрэзэу зэрэмыгъэнэфагъэхэм ыкIи чIыопсым изытет шIокI имы­Iэу къызэрэухъумэгъэн фаем къап­къырыкIыхэзэ, «КСК»-м ипащэхэм къушъхьэ зыгъэпсэфыпIэм игъэпсын зэпагъэуи 2020-рэ илъэсым нэсыфэкIэ лъагъэкIотэгъагъ.

Джы Адыгэ Республикэри, Краснодар крайри Iо­фыгъом изэшIохын зэдыфежьэх, джыри ахэм зызтырагъэпсыхьан фаер чIыопсым язэрар рамыгъэкIэу, уахътэм диштэрэ технологиякIэхэр агъэфедэхэзэ, курортыр агъэпсыныр ары. Хэти ипшъэрылъ шъхьаIэр лIэужыкIэхэмкIэ зэрар мыхъущт шIыкIэ­хэмрэ хэкIыпIэхэмрэ къыхихыныр ары.

adygeway.blogspot.ru

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments