Newsletter
Name:
E-mail:

Олимпядэ 2016: Мафэ Билал финалым нэсыщтэп

admin - 2016-08-20 18:21:34

Бразилия, Рю-де-джаниру

Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм щыщ Адыгэ бэнакIоу Мафэ Билал, непэ, щышъхьэIум и 20-м, Украиным щыщ бэнакIоу Засеев Ален, бэнакIэ шъхьэфитымкIэ кг 125 зионтэгъугъэ купхэмкIэ къытекIуагъ 1/8 финалым.

Засеев Ален финалым зынэсыкIэ Мафэ Билал джэрз медалым фэбэнэн ылъэкIыщт.

Адыгэхэр Мафэ Билал лъэщэу щыгугъагъэх дышъэ медал къыхьынэу. Спорт бэнакIэм лъыплъэрэ Адыгэ кIалэхэм интернетым къызэрэщатхырэмкIэ Билал къызэрэтек1уагъэхэм лажьэ зытелъыр итренер ары. Ащ бэнакIор тэрэзэу ымыгъэхьэзырыгъэу алъытэ.

КъэIогъэн фае, Мафэ Билал ипэкIэ дунае чемпион 3 къыхьыгъ, Европэм, Урысием я чемпион щытыгъ. Илъэс 4 ипэкIэ Лондон олимпядэу щыIагъэм джэрз медал къыхьыгъ.

Рю-де-джаниру щыкIорэ олимпядэм ыджнэс Адыгэхэм медал 2 къахьыгъ. Мудран Беслан (дышъэ медал), Джэду Iэниуар (тыжьын медал).


Мудран Беслан


Джэду Iэниуар

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments