Newsletter
Name:
E-mail:

Олимпядэ 2016: Джэду Iэниуар тыжьын медал къыхьыгъ

admin - 2016-08-20 07:47:56

Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм щыщ Адыгэ кIалэу, бэнакIэ шъхьэфитымкIэ бэнакIоу Джэду Iэниуар, Бразилием ит къалэу Рю-де-джаниру щыкIорэ олимпядэм тыжьын медал къыщихьыгъ. Финалым Iэниуар къытекIуагъ Иран щыщ бэнакIоу Хьасан Яздани.

Финалым апэрэ дакъэхэм Iэниуар дэгъоу бэнагъэ ыкIи ар пчъагъэмкIэ 6-0 текIощтыгъэ ау Iэниуар инэпцапIэ уIагъэу иIагъэм лъэщэу къин къыригъэхъугъ. Адыгэ бэнакIом итренер шъхьэI Казиев Алексей къызэриIуагъэмкIэ уIагъэу иIагъэр ары Iэниуар зигъэохъугъэр.

Хэкум ыкIи хэхэсым щыщ Адыгэбэ мы финалым еплъыгъэх. Къэбэртае-Бэлкъарым илIышъхьэ КIокIо Юрэ ТВ-кIэ финалым еплъыгъэхэм ащыщ. Ащ Iэниуар тхьэегъэпсэу риIуагъ тыжьын медал къызэрихьыгъэмкIэ.

Рю-де-джаниру щыкIорэ олимпядэм адыгэхэм ыджнэс медал 2 къыщахьыгъ, Мудран Бесланрэ (дышъэ медал) Джэду Iэниуарырэ. 

 

 

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments