Newsletter
Name:
E-mail:

Адыгэ щэнхабзэм и махуэхэр Израилым щыIэ адыгэ къуажэ Кфар-Камэ щекIуэкIащ

admin - 2016-08-06 21:32:39

«Кабардинкэ» академическэ къэфакIуэ ансамблыр утыкум итщ

Бадзэуэгъуэм и 27 – шыщхьэуIум и 2 махуэхэм Израилым щыIэ адыгэ къуажэ Кфар-Камэ щекIуэкIащ Адыгэ щэнхабзэм и дунейпсо фестивалыр.

Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Адыгеймрэ къабгъэдэкIыу абы хэтащ «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблымрэ «Ислъэмей» уэрэджыIакIуэ гупымрэ.

Хэхэсадыгэхэм нэмыщI, нэгъуэщI лъэпкъхэм къахэкIахэри яхэту цIыху минитхум нэблагъэ щIэсу щэбэт кIуам екIуэкIащ концертыр. «Кабардинкэмрэ» «Ислъэмеймрэ» ягъэбжьыфIа утыкум итащ Iэпщэ Рустам игъасэ «Типсэ» къэфакIуэ цIыкIухэм я гуп нэхъыжьхэмрэ нэхъыщIэхэмри.

КъБР-м, АР-м икI сэлам гуапэр хэхэсхэм ирахыжу, лъэпкъ зэхэщIыкIым нэхъ зиужьын папщIэ гуфIэгъуэ зэхыхьэшхуэм иIэ мыхьэнэр къыхагъэщу къэпсэлъащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Битокъу Владимир, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин сымэ. ХьэщIэхэмрэ бысымхэмрэ псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ Кфар-Камэ къуажэ администрацэм и унафэщI Нэпсо Нихьэт.

Фестивалыр зэрекIуэкIам, ар къызэзыгъэпэщахэмрэ еплъахэм я гурыщIэхэмрэ щхьэхуэу датетхыхьыжынущ. Абы къи- щынэмыщIауэ, Израилым адыгэхэр щыпсэу и къуажэ цIыкIуитIым – Кфар-Камэрэ Рихьэниерэ – щытлъэгъуахэр фхуэтIуэтэжынущи, фыкIэлъыплъ «Адыгэ псалъэм» и къыдэкIыгъуэхэм.

Тхыгъэри сурэтхэри НэщIэпыджэ Замирэ ейщ.


"Ислъэмей" уэрэджыIакIуэ гупыр


Битокъу Владимир къопсалъэ

adyghepsale.ru

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments