Newsletter
Name:
E-mail:

Адэжь лъапсэм къэзыгъэзэжахэр

admin - 2016-08-01 23:19:24

 

ШыщхьэуIум и 1-р адыгэхэм махуэ лъапIэ зэрахуэхъуам шэч хэлъкъым. Абы и мыхьэнэр къеIуатэ абы игъуэта фIэщыгъэми – Хэкум къэзыгъэзэжахэм я махуэ!

Фигу къэдгъэкIыжынщи, ар Адыгэ Республикэм къэрал унафэкIэ щагъэлъапIэ 1998 гъэ лъандэрэ. ШыщхьэуIум и 1-м щIытрагъэхуари Косовэ къыщыхъея зауэм къыхашыжа адыгэхэр къыщысыжар а махуэр зэрыарарщ. Къэбэрдей-Балъкъэрми а махуэшхуэр 2010 гъэм къыщыщIэдзауэ Хасэхэм щагъэлъапIэ, ауэ республикэм абы теухуа унафэ зэкIэ къыщащтакъым.

Куэд елъытащ лъэпкъыр зэрызэкъуэтым. Иорданием, Тыркум, Сирием къикIыжауэ къытхэзэгъэжахэр куэд дыдэ мыхъуми, Хэкужьыр псом япэ изыгъэщахэр дызэриIэр гуапэщ. Къэралми къызэрыгуэкI цIыхухэми абыхэм зэрызыщIагъакъуэр и щыхьэтщ ахэр дэркIэ зэрылъапIэм.

«Адыгэ псалъэ», «Адыгэ макъ», «Черкес хэку» газетхэм я нобэрей къыдэкIыгъуэ зэхэтыр, зэрыгурыIуэгъуэщи, зытедухуар Хэкум къэзыгъэзэжахэрщ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуажэхэм псэуныгъэр щIэрыщIэу щызэтезыублэжа унагъуэхэм дыщыхьэщIащ, я гурыгъу-гурыщIэхэр зэдгъэщIащи, ди гуапэу ар фхудоIуэтэж.

Апхуэдэуи, нобэ Iэмал диIэщ ди къуэш республикэхэр – Адыгеймрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ – псэупIэ зыхуэхъужа ди лъэпкъэгъухэм я гъащIэм тхыгъэхэмкIэ нэхъ мыхъуми дыхэплъэну. Адэжь лъапсэм къэзыгъэзэжахэр адрейхэми щапхъэ яхуэхъуну дыщогугъ.

БАГЪЭТЫР Луизэ

adyghepsale.ru

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments