Newsletter
Name:
E-mail:

Кучинэ Марие Урысей Федерацэм и Кубокыр къехь

admin - 2016-07-26 06:08:13

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменкэ цIэрыIуэ Кучинэ Марие щытекIуащ Урысейм и Кубокыр атлетикэ псынщIэмкIэ къэхьыным теухуа зэхьэзэхуэм.

Мэзкуу областым хыхьэ Жуковскэ къалэм и «Метеор» стадионым бадзэуэгъуэм и 21-м Кучинэр етIуанэ бгъэдыхьэгъуэкIэ елъащ метри 2 лъагагъым икIи къэралым и Кубокыр зыIэригъэхьащ. Абы къыкIэлъыкIуэ, Алтай крайм щыщ Аксёновэ Наталье зэрыдэлъеифар 1 метррэ сантиметр 88-кIэщ.

IэщIагъэлIхэм къызэралъытэмкIэ, мы лъэхъэнэр зэрыщIидзэрэ зи зэфIэкIхэм хэзыгъахъуэ зэпыт Кучинэм и ехъулIэныгъэхэр къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ абы и тренер Габрилян Геннадий зэхигъэува зэрызагъасэ тактикэм.

КЪЭХЪУН Бэч
adyghepsale.ru

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments