Newsletter
Name:
E-mail:

УФ бэнакIуэхэм я пашэу Махуэ Билал Олимпиадэм макIуэ, Джэду Iэниуаррэ Мудрэн Беслъэнрэ абы дэщIыгъущ

admin - 2016-07-13 08:38:48

Махуэ Билал

 

Джэду Iэниуар

 

Мудрэн Беслъэн

Нартсанэ (Кисловодск) зыщызыгъасэ бэнэкIэ хуитымкIэ УФ и командэ къыхэхам и тренерхэм щэхуу дыгъуасэ ирагъэкIуэкIа IэIэтым ипкъ иткIэ яубзыхуащ, мазэ дэкIмэ Рио-де-Жанейрэ щыщIэзыдзэну гъэмахуэ Олимп джэгухэм кIуэнухэр.

Гупым и пашэу щытыну хуагъэфэщащ 2012 гъэм Лондон щекIуэкIа Олимпиа-дэм и жэз медалыр къэзыхьа, дуней псом щэнейрэ и чемпион Махуэ Билал. Олимп джэгухэм щытемыкIуауэ спортым хэмыкIыжыну мурад зэрищIар зригъэхъулIэну абы Iэмал гъуэзэджэ иджы иIэщ.

БэнэкIэ хуитымкIэ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам Бразилием хьэлъагъихкIэ зыкъыщIигъэлъэгъуэнущ. Килограмми 125-м нэсхэм я зэпеуэм хэтыну Махуэ Билал къищынэмыщIауэ, Рио-де-Жанейрэ утыку къыщихьэнущ Европэм щэнейрэ и чемпион, килограмм 74-м нэс зи хьэлъагъ Джэду Iэниуар. Ари куэд дыдэкIэ узыщыгугъ хъуну бэнакIуэ лъэщщ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, шыщхьэуIум (августым) и 5-м щыщIэдзауэ 21 пщIондэ XXXI гъэмахуэ Олимп джэгухэр Бразилием и Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIынущ. ЗэкIэ зэраубзыхуамкIэ, абы хэтынущ адыгэ щIалищ – зи цIэ къитIуа Махуэ Билалрэ Джэду Iэниуаррэ, къищынэмыщIауэ, дзюдомкIэ зэхьэзэхуэм зыкъыщигъэлъэгъуэнущ Европэм щэнейрэ и чемпион, дуней псом дыжьын медалыр къыщызыхьа Мудрэн Беслъэн. ПщIэрэ щIыхьрэ яIэу ахэр утыку зэритынум шэч къытетхьэркъым икIи абыхэм я Iуэхухэр зэрекIуэкIым дэ зыубгъуауэ фыщыдгъэгъуэзэнущ.

Жыласэ Заурбэч

adyghepsaleru

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments