Newsletter
Name:
E-mail:

Зы­гъэ­псэфакIо мин 400 фэдиз Адыгэ Республикэм мыгъэ къэкIощтых

admin - 2016-06-30 22:23:01

Адыгэ Республикэм зы­гъэ­псэфакIо къэ­кIорэ цIыфхэм япчъагъэ илъэс къэс къыхэхъо. Мыгъэ нахь цIы­фыбэ къэкIонэу мэгугъэх.

Илъэсэу тызыхэтым ыкIэм нэс зыгъэ­псэфакIохэм япчъагъэ мин 400-м нэсын ылъэкIыщт, икIыгъэ илъэсым ар мин 359-рэ зэрэхъущтыгъэр.

Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэ­фы­пIэхэмрэкIэ и Комитет ипащэу Къэлэшъэо Инвер зыгъэпсэфыгъо уахътэр зэрэрагъэжьагъэр хигъэ­унэфыкIызэ, туроператорхэм Адыгеим къакIо зы­шIоигъохэм зэрахахъорэм зэрэкIагъэтхъырэр къы­Iуагъ. Нахьыбэу къушъхьэхэм защагъэпсэфынэу къакIохэрэр Крас­нодар ыкIи Ставрополь край­хэм, Ростов шъолъырым ащыпсэухэрэр арых.

ХьакIапIэ е зызыгъэ­псэфынэу къакIохэрэм яфэ­Iо-фашIэхэр нахьышIоу афагъэцакIэхэ зэрэ­хъугъэри ­Къэлэшъаом хегъэунэфыкIы. Экскурсием узыщэщт къулы­къу­хэр къызэIуахых, уахъ­тэм диштэрэ хьакIэщхэр, зыгъэпсэфыпIэ базэхэр агъэпсых.

Непэ Адыгеим укъызщыуцун чIыпIи 160-рэ иI, ахэм ­нэбгырэ миних фэдиз ащыпсэ­ушъущт. Аужырэ илъэси­блыр пштэмэ, республикэм зыщызыгъэпсэфы­щтыгъэхэм япчъагъэ фэ­дитIукIэ нахьыбэ хъугъэ.

Краснодар краимрэ Адыгэ Республикэмрэ зэ­гъусэхэу тапэкIэ зекIоным изегъэушъомбгъун зэрэдэлэжьэщтхэми амалы­кIэхэр къытыщтых. Ахэм апэрэ Iофтхьабзэу зэ­шIуахыщтыр Адлер къи­кIэу Адыгеим икъушъхьэ­хэм анэсэу зекIохэм апае бжыхьэм мэшIоку къызэрэтырагъэхьащтыр ары.

adygvoice.ru

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments