Newsletter
Name:
E-mail:

Махуэм чемпионхэр Польшэм щыхегъащIэ

admin - 2016-06-27 09:42:17

Тхьэмахуэ блэкIам Польшэм и Спале къалэм щызэхэтащ бэнэкIэ хуитымкIэ «Циолковскэм и мемориал» дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы зыкъыщигъэлъэгъуащ ди лъэпкъэгъу Махуэ Билал.

Зи хьэлъагъыр килограмми 125-м нэблагъэхэм я гупым Махуэм къыщыпэщIэта и хьэрхуэрэгъухэм зы Iэмали яримыту текIуэныгъэр къафIихьащ. Апхуэдэу Билал бжыгъэ зэщхькIэ, 8:0-у, ефIэкIащ Болгарием къикIа Илиевымрэ хэгъэрейхэм ящыщ Скашевицрэ. Китай бэнакIуэ Денг 6:0-у текIуащ.

Финал ныкъуэ зэIущIэм Махуэ Билал къыщыIущIащ Олимп чемпион, тхуэнейрэ дунейпсо чемпион Гацалов Хьэжмурат. АрщхьэкIэ абыи гугъущэ демыхьу тушекIэ тридзэри, ди лъэпкъэгъум текIуэныгъэр зыIэригъэхьащ.

Финал зэIущIэм адыгэ щIалэм къыщыпэщIэтащ Якутск къалэм накъыгъэм щекIуэкIа къэралым и чемпионатым пашэ щыхъуа Магомедов Мухьэмэтгъази. ИпэкIэ иригъэкIуэкIа зэпэщIэтыныгъэхэм нэхърэ нэхъ жыджэрыжу абы Махуэм зыкъыщызэкъуихащ икIи зы шэч къызытумыхьэн бжыгъэкIэ, 10:0-у, Урысейм и иджырей чемпионыр хигъэщIащ.

- Польшэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм къыщызгъэлъэгъуа зэфIэкIымкIэ сыарэзыщ. КъищынэмыщIауэ, иджырей зэпэщIэтыныгъэхэм бгъэдыхьэкIэщIэ хузиIэ хъуащ, Гацалов Хьэжмурат абы зэрыхэтыр къыщысщIам. Хьэжмурат дебгъэкIуэкIыну зэIущIэм адрейхэм хуэдэу зыхуэбгъэхьэзыр хъунукъым – мыр адрейхэм къащхьэщокI, – жиIащ Махуэм зэхьэзэхуэ нэужьым.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, Махуэ Билалрэ Гацаловымрэ 2008 гъэм ЦСКА-м и кубокыр къэхьыным и финал зэIу-щIэм щызэхуэзауэ щытащ. НэхъапэIуэкIэ къраха щхъухьым и зэраныр нэсу зыпкърымыкIыжа ди лъэпкъэгъур 0:2-уэ абы къыхагъэщIащ. ИужькIэ а бэнакIуэхэр зэи официальнэ зэIущIэхэм щызэхуэзатэкъым.

Иджырей текIуэныгъэм иужькIэ дыщыгугъынщ Махуэ Билал Олимп джэгухэм ягъэкIуэнухэм я гупым хагъэхьэну. Абы теухуа кIэух унафэр къыщащтэнур мэкъуауэгъуэм и 24-м бэнэкIэ хуитымкIэ къэралым и командэ къыхэхам Кисловодск щригъэкIуэкIыну зыгъэсэныгъэхэрщ.

ЖЫЛАСЭ Замир

Adyghepsale.ru

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments