Newsletter
Name:
E-mail:

Иордание: Адыгэ динлэжьыр хьапсым чIагъэтIысхьагъ

admin - 2016-06-15 08:44:25

 

Мэкъуогъум и 14-м, Иорданием щыщ Адыгэ динлэжьэу Къурщэ Амджад Иордание полициехэм аубыти, къалэу Аман дэт хьапсыгорэм чIагъэтIысхьагъ. Джащ фэдэу къатхы Иорданием щыщ къэбар жъугъэ кIуакIэхэм. Ахэм къызэраIорэмкIэ 2014 иилъэсым Сириемрэ Иракымрэ ащыкIорэ заом Иорданиер хахьэн ыщыкIагъэп къызэриIогъагъэм пае динлэжьыр аубытыгъ.

Динлэжьыр зэраубытыгъэм зэрэдырамыгъащтэрэр ИорданиемкIэ цIыфбэмэ къаIуагъ ыкIи къатхыгъ. Адыгэ хасэхэм джыри зи къаIуагъэп ау Адыгэ кIалэгорэхэм зэхахьэхэр ашIынэу ыужь итых.

Къурщэ Амджад игупщысэхэмкIэ радикалэу щытэп. Ар мамырныгъэ гъогум тетэу къэгущыIэзэпыты. Мазэ заулэ ипэкIэ Адыгэ республикэм къэкIогъагъ ыкIи зэхахьэхэм къащыгущыIэгъагъ.

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments