Newsletter
Name:
E-mail:

Адыгабзэр кIодыжьыным щынагъо щыIэу еIо хъурцэ шIэныгъэ-лэжьым

admin - 2016-05-24 22:46:56

 

Адыгабзэр кIодыжьынымкIэ щынагъо ин шъхьащытэу кIэлъыплъэкIуабэми, шIэныгъэлэжьхэми къыхагъэщы.

Ар къэхъун ылъэкIыщт бзэм икъу фэдизэу рымыгущыIэхэмэ, къакIэхъухьэхэрэм амышIэу, амыгъэфедэмэ.

АдыгеимкIэ адыгабзэр еджапIэхэм сыхьат заулэу ащызэрагъашIэ, ублэпIэ классхэр ары ныIэп адыгабзэкIэ тхыбзэм, хьисапым зыщеджэхэрэр.

Адыгэ къэралыгъо пшъэрэ еджапIэм иIахьэу Лъэпкъ факультетыр щыI.

Ау мыщ цIыфэу щежэщтхэм яигъэкъункIэ Iофыгъохэр гъэ къэс къэуцухэу кIэлэегъаджэмэ къаIо.

ХъурцэмкIи адыгабзэм иушэтын бзэшIэныгъэлэжьхэр щыпылъых.

Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ бзэшIэныгъэлэжьэу, КавказыбзэхэмкIэ институтэу Тбылыс къэралыгъо апшъэрэ еджапIэм хэтым ипащэу Барамидзе Цирэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, бзэм ишэпхъэ лъэныкъо зэфэшъхьафхэу бзэм ищыIэныгъэшъущтыр къызэралъытэхэрэмIэ, адыгабзэр кIодыжьынымкIэ щынагъо шъхьащыт.

Мыщ уахътэ зы илъэси I00 тефэщтэп, еIо Барамидзе Цирэ, бзэм икъэгъэнэжьыгъэнымкIэ ищыкIэгъэ амалхэр емыхьылIэхэмэ.

***

Барамидзе: Тэ адыгабзэм икъэтынхэр зэкIэ тыушэтыгъэ.

ЫкIи гукъао нахь мышIэми, ар кIодыжьынымкIэ щынагъо шъхьащыт.

Илъэсишъи блэкIыщтэп, бзэр кIодыжьынымкIэ, ащ икъэгъэнэжьынымкIэ амалхэр емыхьылIэхэмэ.

УплъэкIунхэу едгъэкIокIыгъэхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, адыгабзэм изакъоп, Кавказым щыIэ бзэхэм зэкIэм ахэр кIодыжьыпэнхэмкIэ щынагъо ашъхьащыт, къэралыгъуабзэхэми.

Мыщ ушъхьагъоу афэхъурэмэ ащыщ «зыбгъу билингвизм» сэ засIорэр.

Ащ къекIы къэралыгъуабзитIум ащыщыр, гущыIэм пае, цIыфэу хэкум исым ымышIэми хъущтэу зилъытэкIэ.

ГущыIэм пае, сэ кавказыбзэхэм яфитыныгъэ тыдэкIи щысэухъумэ.

Ау ежь бзэр зиныдэлъфыбзэхэр ары нахьыбэу амал езыхьылIэн фаер.

*** 

Барамидзе Цирэ лъэпкъ бзэхэм якIодыжьын иушъхьагъухэу къыхигъэщыгъ ныдэлъфыбзэхэр сыхьат макIэу еджапIэхэм зэрачIэлъыр.

ЕтIани Урысыем щыIэ лъэпкъ хэкухэм янахьыбэм тхьапэ-къегъэкIокIыныр, хьыкум Iофхэр, еджапIэхэм сабыйхэр ащегъэджэгъэнхэр зэкIэ урысыбзэкIэ къызэрекIокIырэм лъэпкъхэм яхэтIкIухьэныгъэ къыздехьы, еIо хъурцэ шIэныгъэлэжьым.

Адыгабзэр ХъурцэмкIэ щызэрагъашIэ Тбылыс къэралыгъо апшъэрэ еджапIэм хэт КавказыбзэхэмкIэ институтым.

АдыгабзэмкIэ шIэныгъэлэжьхэр мэлажьэх.

ЮНЕСКОм икъэтынхэмкIэ, адыгабзэр ахэт зэкIэлъыкIоу кIодыжьын щынагъо зиIэ бзэхэр зыфиIорэм.

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис, Тбылыс

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments