Newsletter
Name:
E-mail:

Адыгэбзэр нобэхэм зэрыт щытыкIэм цIыхубэр егъэгузавэ

admin - 2016-05-16 11:04:28

Иужьрей зэманхэм лъэпкъ мащIэхэм гузавэр къащтащ, ди бзэр тIэщIэхуну пIэрэ, дищхьэм сыт кърикIуэну пIэрэ жаIэу.

ЮНЕСКО къэралыбэ зэщIэхъееныгъэм иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм къызэрагъэбелджыламкIэ адыгэбзэр яхэтщ зи лъэпкъыбзэр хэшыпсыхьыжынкIэ шынагъуэ зиIэхэм.

Адыгэбзэм хуэунэтIауэ телэжьыхь щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, нэхъ пасэм щыгъуэм анэдэлъхубзэр къеIкIуу зыгъэшэрыуэхэр нэхъыбэу щытащ.

Ауэ нобэхэм, урысыбзэр тепщэу къэзгъэсэбэпхэм увыIэ имыIэу я бжыгъэр докIуей. А Iуэхум теухуауэ Хуитыныгъэ радиом зыхуегъазэ сабий усакIуэ, лъэпкъ лэжьакIуэ Щоджэн Леонид.

Хуитыныгъэ радио: Леонид, нобэ, адыгэбзэм и щытыкIэр сыт хуэдэ, ефIакIуэрэ хьэмэ дэхуэхрэ?

Щоджэн Леонид: Зы лъэныкъуэкIэ ехуэхыу жыпIэ хъунущ, сыту жыпIэмэ, сыхьэт бжыгъэхэр ягъэмэщIащ.

Нэхъыжь классхэр сыхьэтитI сыхьэтиплI ирагъаджэу щытати, иджыпсту зы сыхьэт е сыхьэтитI ирагъаджэу аращ.

Псалъэм папщIэ, КIыщокъуэ Алим и тхыгъэхэр яджынумэ сыхьэтитIщ иратыр. Абы итха къомымрэ и гъащIэ къекIуэкIамрэ ебгъэджэн щхьэкIэ сыхьэтитIыр зыуи хъунукъым мащIэ дыдэщ.

Мы Iуэхур зыхуэкIуэнур сщIэкъым, ауэ егъэджакIуэхэри ди унафэщIхэри зэ ириплъэжу сыхьэт бжыгъэхэр нэхъыбэ ящIыну дащогугъ.

Абы теухуауэ тхакIуэхэми, анэ-адэ лъэпкъыр къызыфIэIуэхухэми гукъеуэшхуэ яIэщ. А Iуэхум куэди топсалъыхь ауэ тепсалъыхьу къэнэж фIэкI зыри къикIкъым.

Псалъэм папщIэ зы дерс гуэр щIэуэ къэунэхуарэ абы сыхьэт бжыгъэ етын хуемэ, япэ дыдэу зэIусэр адыгэбзэмрэ балъкъэрыбзэмрэщ.

Япэ классым алыфбий щаджым и деж, балъкъэр алыфбийми урыс алыфбийми яритым хуэдизщ, адыгэбзэми яритыр.

Ауэ щыхъукIэ адыгэбзэм и хьэрфхэр 59 мэхъу, ар зэрагъэщIэфын папщIэ сыхьэт бжыгъэр тIукIэ нэхъыбэу етын хуейщ.

Ар сыт жыдмыIэми къагурыIуэкъым. Иджы къащыщIыр сыт? Сабийхэм хьэрфхэр къахуэмыщтэу еджэгъуэ илъэсыр яухри, етIуанэ илъэсым яхьж.

Иджы абы и Iэмалыр зыщ. Махуэ къэсхункIэ адыгэбзэм зы сыхьэт, тхьэмахуэм сыхьэтих етын хуейщ, ар садий хадэм къыщыщIэдзауэ.

Дерс псори зэраджыр урысыбзэщ, абы нэмыщкIэ адыгэбзэр дэкъузащ апхуэду дыщытмэ дыщIэреспубликэри сщIэкъым.

Бзэр Iэпаудри мыадыгэжу къагъэхъуну апхуэдэ Iуэхум техьщ.

Ди егъэджакIуэхэм а Iуэхур мызэ мытIэу а Iуэхур къаIэтри тхахэщ, ауэ зыри къикIакъым. Урысей конституцэм итщ бзэхэр зыхуэдэщ жиIэу, дауэ зэрызэхуэдэр, зы сыхьэт фIэкI йомыту адрехэр урысыбзэкIэ ебгъаджэмэ.

Адыгэбзэм и нобэрей щытыкIэр ефIакIуу зиузэщIыжын папщIэ, ди унафэщIхэр дэIэпыкъуэгъу къытхуэхъунур Iэмал зимыIэщ жеIэр, Леонид.

Дыжьын Инна. Хуитыныгъэ радио. Къэбэрдей Балъкъэр

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments