Newsletter
Name:
E-mail:

Спартак-Налшычым зеIэтыж

admin - 2016-05-13 12:10:02

 

«Спартак-Налшык» – чемпион! А псалъэхэр гуфIэжу иджыпсту ину ягъэIу Къэбэрдей-Балъкъэрым футболым щыдихьэххэм. Абыхэм фIыуэ ялъагъу командэр зэхьэзэхуэр иухыным иджыри джэгугъуищ иIэжу Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щытекIуащ.

Апхуэдэ дыдэу къэхъуауэ щытащ 1995 гъэми. Абы щыгъуэм ар щIэдзапIэ хуэхъуащ налшыкдэсхэм лъагэу заIэтыным икIи илъэсипщI дэкIри, зэи дымылъэгъуауэ, ди республикэм и командэ нэхъыщхьэр къэралым и гуп нэхъыщхьэм - премьер-лигэм – хыхьащ. Ирехъу мы текIуэныгъэри «Спартак-Налшкым» и ехъулIэныгъэщIэхэм я къежьапIэ.

2015/2016 гъэхэм екIуэкI мы зэхьэзэхуэм ди щIалэ-хэм фIыуэ зыхуагъэхьэзыращ. Нэгъабэ и бадзэуэгъуэ мазэм зэхаубла япэ джэгугъуэм щыщIэдзауэ абыхэм я хьэрхуэрэгъу псори хагъащIэ хъуащ икIи турнир таблицэм бжьыпэр щаубыдри, нобэр къыздэсым зэи яутIыпщакъым. Зэхьэзэхуэр иухыным тхьэмахуищ иIэжу дыщэ медалхэр къызэрахьари яхуэфа-щэ дыдэщ.

«Краснодар-2» (Краснодар) – «Спартак-Налшык» (Налшык) – 0:0. Краснодар. «Краснодар» стадион. Накъыгъэм и 10-м. ЦIыху 500 еплъащ.

«Краснодар-2»: Кавлинов, Старков, Татаев, Марченкэ, Стежко, Фомин, Борисов (Байрамян, 81), Моргунов, Григорян, Квеквескири (Игнатьев, 60), Комличенкэ.

«Спартак-Налшык»: Антипов, Соблыр, Мурачёв, Дашаев, Тебэрды, Балъкъэр, Гъурф (Дроздов, 59), ДзыхьмыщI (Багъэтыр, 81), Крамаренкэ (Ахриев, 74), Бажэ (ЛIуп, 81), Гугуев (Кузнецов, 90+2).

Дагъуэ къыхуащIащ Комличенкэ, Дашаевым, Гъурфым, Кавлиновым, Стежко.

«Спартак-Налшыкым» и очко гъэтIылъыгъэхэм Iэмал къратырт къэнэжа джэгугъуиплIым зэ фIэкIа щытемыкIуэми бжьыпэр зыIэрагъэхьэну. АрщхьэкIэ и хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьэ «IэфIыпсыр» «къыдэIэпыкъуащ» – иужьрей зэIущIитIри абы иригъэхьэхуащ. КъагурыIуауэ къыщIэкIынут налшыкдэсхэм армырами зэрылъэщIэмыхьэжыфынур.

Ди щIалэхэр иужьу «Краснодар-2»-м IущIат. Ар хьэрхуэрэгъу лъэщт икIи «Ипщэ» гупым ещанэ увыпIэр щызыIыгът. Абы щхьэкIэ къэмынэу «Спартак-Налшыкыр» япэ дакъикъэхэм щегъэжьауэ лъэщу ебгъэрыкIуащ. Топхэр дагъэкIыну Iэмал гъуэзэджэхэр яIащ ДзыхьмыщI Марат, Гугуев Магомед, Бажэ Амир, Багъэтыр Альберт сымэ, адрей ди щIалэхэми. АрщхьэкIэ хэгъэрейхэм я гъуащхьэтетым ахэр ефIэкIыфакъым. Краснодардэсхэм я ебгъэрыкIуэныгъэ зэкъуэтIакъуэри ди гъуащхьэхъумэхэм къызэпаудащ.

Арати, бжыгъэр къызэIуамыхауэ джэгур иухащ. АдэкIэ пэплъэн хуейт нэхъ кIасэу зыщIадза «IэфIыпсымрэ» «Черноморец»-мрэ я зэIущIэм кърикIуэнум. Ди хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьэр абы щыте-мыкIуэмэ, япэ дивизионыр «Спартак-Налшыкым» и Iэрылъхьэт.

«IэфIыпсыр» темыкIуам и закъуэкъым, атIэ и стадионым новороссийскдэсхэр щызэригъэфIэкIащ. Абы къикIырт зэхьэзэхуэм къащыхуэнэжа джэгугъуищым къарикIуэм емылъытауэ етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым ди щIалэхэм бжьыпэр зэрыщаубыдар. Япэ дивизионым хуэзышэ гъуэгур къызэIухащ. Иджы абы зэрыхэтын мылъку зэрызэрагъэпэщыным хущIэкъун хуейуэ аращ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, илъэситI ипэкIэ «Спартак-Налшыкыр» езыр хуейуэ япэ дивизионым къыщIыхэкIыжар зэхьэзэхуэм трагъэкIуэдэн ахъшэ зэримыIаращ – ар иджырейм нэхърэ хуэдэ зытхухкIэ нэхъыбэнущ. Иджы Iуэхум фIы и лъэныкъуэкIэ зихъуэжыну дыщыгугъынщ.

Иджы фыщыдгъэгъуэзэнщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм хыхьэу гъубж кIуам зэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Алания» (Владикавказ) – «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) - 2:2, «Тэрч-2» (Грознэ) – «Дружба» (Мейкъуапэ) – 0:0, «IэфIыпс» (IэфIыпс) – «Черноморец» (Новороссийск) – 0:1, «Астрахань» (Астрахань) – МИТОС (Новочеркасск) – 2:2, «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) – «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) – 3:0, СКА (Дон Iус Ростов) – «Ангушт» (Нэзрэн) – 2:1.

КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр накъыгъэм и 17-м зэхэтынущ. А махуэм «Спартак-Налшыкым» къригъэблэгъэнущ зэхьэзэхуэм зэрыщIидзэрэ къыкIэлъеIа «IэфIыпсыр». Топджэгум дихьэххэм Iэмал яIэнущ зэпеуэм пашэныгъэр щызыIэрагъэхьауэ къекIуэлIэжа, фIыуэ ялъагъу командэр Iэтауэ кърагъэблэгъэжыну.

Жыласэ Заурбэч

adyghepsale.ru

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments