Newsletter
Name:
E-mail:

Испанием къелъыхъу урысей къулыкъущIэ лъагэхэр

admin - 2016-05-03 20:54:17

 

Испанием къэралыбэкIэ къелъыхъу, Урысей президент Путин Владимир и гъунэгъу урысей политикэ Iуэхузехьэхэмрэ хькумэт къулыкъущIэу щытахэмрэ.

Испанием и лъэпкъ хьэкумым ордер итащ мафием епхауэ гурыщхъуэ зыхуащI урысей политикэ Iуэхузехьэхэмрэ къулыкъущIэ лъагэхэмрэ яубыдын щхьэкIэ.

El Mundo-м къызэритымкIэ, апхуэдэу зи ужь ихьахэм ящыщщ Урысейм деж афиянхэр зэрыщызекIуэм кIэлъыплъ федерал къулыкъум и унафэщIым и къуэдзэ Аулов Николай, “Урысей Зэкъуэтым» къыбгъэдэкIыу Къэрал думэм и депутат Резник Владислав.

ХьэкумыщIэ Хосе де ла Мата зэрыжиIамкIэ, гурыщхъуэ зыхуащI дэтхэнэми далъагъу щыхьэтхэмкIэ щIэгъэбыда щIэпхъаджагъэ хьэлъэхэр.

Псалъэм папщIэ, апхуэдэхэм яхэтщ укIыгъэхэр, Iэщэрэ афиянрэ хабзэншагъэкIэ зегъэкIуэныр, шынагъэкIэ ахъшэ цIыхухэм къытехыныр, коррупцэр.

Белджылы зэращIымкIэ, а Iуэхухэм апхуэдэ къабзэу къахощыр вице-премьер Козак Дмитрий, зэхэгъэкIакIуэ гупжьейм и Iэтащхьэ Бастрыкин Александр, къэрал зыхъумэжыныгъэмкIэ министру щыта Сердюков Анатолий сымэ я цIэхэр.

Ауловым и офисым къитащ, а гъэкъуаншэныгъэхэм политикэ ущхьэгъу яIэу икIи ахэр урысей унафэщIхэм я пщIэр гъэцIыкIуным хуэунэтIауэ.

Хуитыныгъэ Радио


Аулов Николай


Резник Владислав

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments