Newsletter
Name:
E-mail:

Къалэу Самсун итхьэматэ Иорданием щыIэ Адыгэ хасэ гупчъэм къэкIуагъ

admin - 2016-04-30 18:22:37

СэмэгумкIэ: Хэкужъ Хъердин, ЛIыщэ Юсуф, Къэрдэн Самир, Собыр Монир.

Тыркуем ит къалэу Самсун итхьэматэ ЛIыщэ Илмаз Юсуф мэлылъфэгъум и 26-м Иорданием щыпсэурэ Адыгэхэм яхьэкIагъ. Джащ фэдэу Тыркуем щылажьэрэ гъазетэу Милиет зыфиIорэм къетхы.

ХьакIэм пэгъокIыгъэх Иорданием щыIэ Адыгэ хасэ гупчъэм итхьэматэу Къэрдэн Самир, Иорданием ипарламент хэтэу Хэкужъ Хъердин, Иорданием ипарламент бэрэ хэтыгъэу Собыр Монир ыкIи нэмыкIхэр. ХьакIэр хасэм иунэ ащагъ ыкIи ащ зэфэшъхьэф унэхэу хэтхэр рагъэлъэгъугъ.

ЛIыщэ Юсуф къыпэгъокIыгъэхэм тхьэуегъэпсэу ариIуагъ ыкIи Иорданием щыпсэурэ Адыгэхэм къызэрахэхьагъэр лъэщэу зэригуапэр къыIуагъ. Къалэу Самсунрэ Иорданием ит къалэу Заркъэ-мрэ зэкъощ-къалэхэу зэпхыныгъэхэр зэрэзэдашIыгъэр ЛIыщэм къыIуагъ.

Къэрдэн Самир Самсун итхьэматэ Адыгэ хасэм къызэрэкIуагъэмкIэ лъэщэу зэрагуапэр къыIуагъ. Иорданием щыпсэурэ Адыгэхэм ехьылIагъэу, ахэм япчъагъэ мин 120-рэ зэрэхъурэр ыкIи ахэм анахьыбэр къалэу Амман зэрэщыпсэухэрэр хьакIэм фиIотагъ. Амман итарихъ ыкIи ащ Адыгэхэм чIыпIэ гъэнэфагъэ зэрэщаубытырэм ехьылIагъэу Къэрдэным хьакIэм фиIотагъ.

КIэухым, ЛIыщэ Юсуфрэ ишъхьэгъусэрэ хасэм иунэ хэт Адыгэ щхынхэр зыщашIырэ шхапIэм Iанэм рагъэблэгъагъэх.

ЛIыщэ Юсуф шхапIэм щылажьэхэрэм адэгущыIэ щхынэу ашIыхэрэм аплъы

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments