Newsletter
Name:
E-mail:

Хуитыныгъэ Радиом и Кърым сайтыр хытIыгуныкъуэм деж щыхаубыдыкI

admin - 2016-04-20 19:09:04

 

Хуитыныгъэ Радиом Кърымым щиIэ сайтыр зэрыдакъузэм ткIийуэ топсэлъыхь къэралыбэ бэдаущ уэтыкур, Штат Зэгуэтхэм жаIащ прессэ хуитыр урысей хьукумэтым зэрыхиубыдыкI Iэмалхэр хэхъуэу.

Мэзкуу щIэплъ Кърым унафэщIхэр мызэ-мытIэу ткIийуэ тепсэлъыхьащ Крым Реалии сайтым, 2014 гъэм Урысейм Кърымыр зэриубыдар зэримыдэм папщIэ. Урысейм иубыда Кърымым и мэзкуущIэплъ прокурор Поклонская Наталье жиIащ, сайтыр зэхуащIын папщIэ урысей прокуратурэм елъэIуну загъэхьэзыру.

Поклонская къелъытэ сайтым къытридзэ тхыгъэхэм къызэщIэгъэстыныгъэ, экстремизм хьэл яхэлъу, Кърым унафэщIхэм зэпымыууэ пцIы ятрилъхьэу.

Мыбы ипэкIэ кърым прокуратурэм криминал Iуэху къыхузэIуихащ Крым Реалии сайтым папщIэ тхэ щIыпIэ журналистым хуэгъэзауэ, ар ягъэкъуаншэ Урысейм и щIыналъэм зэран ирихыу.

Къуаншэу ягъэувмэ Семена Николай илъэситху тралъхьэнкIэ мэхъу.


Хуитыныгъэ Радио

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments