Newsletter
Name:
E-mail:

Абазэ Исламрэ Бабугуей Олегрэ дунае зэнэкъокъум апэрэ цIыпIэхэр къахьыгъэх

admin - 2016-03-26 21:55:22

Бабугуей Олег (сэмэгум)

Къэбэртае-Бэлкъар республикэм щыщ самбэмкIэ бэнакIохэу Абазэ Исламрэ Бабугуей Олегрэ дунае зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх. Зэнэкъокъур Москвэ щыкIуагъ, гъэтхапэм и 25-м и-26-м. Джащ фэдэу къетхы информацие агенствэу kbrria.ru.

Онтэгъугъэ килограм 100-м нахьыбэ къэзыщэкIыхэрэм Абазэ Ислам ахэтыгъ. Ар финал текIуагъ Узбекистан щыщ бэнакIом.

Онтэгъугъэ килограм 74-рэ нэс къэзыщэкIыхэрэм Бабогев Олег ахэтыгъ. Ар финалым текIуагъ Кореим щыщ бэнакIом.


Абазэ Ислам

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments