Newsletter
Name:
E-mail:

«Адыги» фондым проектыщIэ иригъэжьащ

admin - 2016-03-19 11:57:30

 

«Адыги» фондым проектыщIэ «ZOOM» зи фIэщыгъэцIэр иригъэжьащ. А проектым хыхьэр интервью зэпытщ, лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэм ехъулIэныгъэ зиIэ адыгэхэм дегъэкIуэкIахэр. Япэрей интервьюр Къэнокъуэ Кахадо Мадинэ дырагъэкIуэкIащ. Проектыр къэзыгупсысари езыгъэкIуэкIри «Адыги» фондыр зи IэмыщIэ илъ Къэжэр Лянэщ. Хуитыныгъэ радиом Лянэ упщIэхэмкIэ зыхуигъэзащ:

- Мы проектыр пщIыну уигу къызэрыкIар дауэ, Лянэ?

- Мыпхуэдэ проект дгъэзэщIэну куэд щIауэ дигу илъащ, пэжу жысIэнщи. ИпэкIэ «Адыги» фондым апхуэдэ проект едгъэжьэну дыхэтащ, хьэщIэщ диIэу, абы цIыхухэр едгъэблагъэу. А проектым и зы выпуск тщIат, ауэ нэгъуэщI Iуэху гуэрхэр диIэ хъури, кIуэтауэ щытакъым. Иджы а проектыр езгъэжьэжыну сыхуейщ, тIэкIу нэгъуэщIу щIауэ. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, нобэкIэ диIэ псори сджыжри, апхуэдэ программэ ди республикэхэмкIи щыIэу згъуэтакъым. Ауэ мыр мыхьэнэ зиIэ Iуэхуу къызолъытэ. Зыгуэр гъащIэм зыхузэфIэкIа цIыхухэр лъэныкъуэщIэкIэ къызэIусхыну сыхуейщ, ди адыгэ лъэпкъым щыщхэр, абыхэм теухуауэ цIыхухэм къезгъэщIэну сыхуейщ.

- Сыт абы и мыхьэнэр? Сыт и щIысыр апхуэдэ цIыхухэм теухуауэ яжепIэжыныр цIыхубэм?

- Проектым цIыху, я лэжьыгъэкIэ зэхуэмыдэу, къедгъэблагъэну дигу илъщ: къэхутэныгъэ зыщI, культурэм, искусствэм, политикэм хэтхэр. Мыхьэнэ зиIэр абыхэм гъащIэм а яхузэфIэкIахэм зэрынэсар зэрытепсэлъыхьыныр. Ар цIыхухэм дежкIэ сэбэпщ ящIэну, абы зыгуэр къыхахыну, зыгуэрым зыхурагъэсэну. Сэ апхуэдэ цIыхухэр си щапхъэщ. НэгъуэщIхэми яфIэгъэщIэгъуэныну къысщохъу, псом хуэмыдэу щIалэгъуалэм.

- Выпускхэр къыдэвгъэкIыну фигу зэрилъыр дауэ? Интервью къызэIыфхынухэри фщIэуэ щыт, хьэмэ фифIэгъэщIэгъуэн цIыху «мыбы депсэлъамэ хъунут» жьыхуэфIэм фыхуэзэмэ, выпуск фщIыну ара?

- Хьэуэ, цIыху интервью къызэIытхыну дызыхуейхэр мы мазэ къакIуэхэм тедухуауэ щытщ. Выпускхэр мазэ къэс къыдэдгъэкIыну дигу илъщ. Псалъэм папщIэкIэ, иджыпсту къэкIуэну выпускым долэжь, цIыху интервью къызэIытхыным и пресс-службэм дыдолажьэ. Гъатхэпэм икIэ хъуху дгъэзэщIэн дигу илъщ.

- Япэ интервью къызэIыфхыныр къызэрыхэфхар дауэт?

- Япэрей интервью къызэIытха Къэнокъуэ Кахадо Мадинэ куэд щIауэ сэ езым сцIыхут. ИкIи сэ ар цIыху хуэдэуи сфIэгъэщIэгъуэнт. КъызэрысщыхъумкIэ, симызакъуэу нэгъуэщI куэдми фIэгъэщIэгъуэнщ абы и гъащIэр. Ауэ езы Мадинэ цIыхухэм закъыригъэлъэгъун ифIэфIыщэкъым, интервью хуэдэуи зыри иIатэкъым. Ауэ икIи псоми тщIэуэ щытщ ар унагъуэ къызыхэкIар: и адэри Къэбэрдей-Балъкъэрым и президенту щытащ илIри сурэтыщI цIэрыIуэщ. ГъэщIэгъуэнт езы Мадинэ и гъащIэ, и гупсысэ, езым къикIуа гъуэгум теухауэ къэпщIэнуи. Проектым хэтыну щызыхуэзгъэзам и фIэфIу идащ.

- Интервьюр щекIуэкIкIэ цIыхум къызэкъихын папщIэкIэ сыт пщIэн хуейр?

- Пэжу жысIэнщи, жэуап стыну гугъущ. Познер хуэдэ е Меньшовэ (апхуэдэ интервьюхэр езыгъэкIуэкI) журналистхэм хуэдэ дыдэ сыхъуакъым иджыри (мэдыхьэшх). Апхуэдэ дыдэу куууэ сщIэуэ ущий стыну гъэщIэгъуэни фщыхъункIэ хъунут. Ауэ сэ журналисту седжащ икIи куэд щIауэ солажьэ. Лэжьыгъэм къызэрыхэсхамкIэ, сэ сызэригугъэмкIэ цIыхум зыкъызыкъуебгъэхын папщIэкIэ хьэщIагъэ къепхыу фIы щыпщIын хуейщ фи зэдэпсалъэныр, и гум илъыр къыбжиIэу, ауэ икIи упщIэ зэхуэмыдэхэм хуэхьэзыру. Сэ мы проектым и къалэну згъэувар цIыхур сыт и лъэныкъуэкIи къызэIусхыну. Псалъэм папщIэкIэ, иныкъуэ интервьюхэм урохьэлIэ цIыхум тхъупсыр кърагъэжэх къудейуэ. Пэжщ, цIыхум ущытхъун хуейщ, псом хуэмыдэу уэ уи лъэпкъэгъухэм, абыхэмкIэ угушхуэн хуейщ. Ауэ цIыхухэм яфIэгъэщIэгъуэну, ауэ упщIэ гуэрхэр ямытыфуи щыIэщ. Ахэри хэтын хуейуэ згъэуващ си проектым. Абы нэхъыбэу хэлъри фIыщ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ зэ жэуапыр иту, псалъэмакъ абы фIэкI зыхэмыкIыжу абыкIэ ищIыфынущ . Абы теухуауэ выпускыр къыдэкIыху цIыху къакIуэм дыздэпсалъэнур хэтми къыдолъхьэри, цIыхухэм яфIэгъэщIэгъуэн упщIэхэр къат хъунущ. Япэрауэ, абыхэм зыгуэркIэ си упщIэхэр щысткIи зытызогъащIэ, цIыхухэм ящIэну нэхъ зыхуейр къызощIэри. ЕтIыуанэрауэ, а упщIэхэм языхэз хьэщIэм изот. ЦIыху псори интервью здекIуэкIым хуэзэфынукъым, упщIэ зыхуейри ирату. Мыр абы и Iэмалу къэдгупсысащ. УпщIэхэр социальнэ сетьхэм ди «Адыги» фондым и гупым щат хъунущ.

- Фондыр зепхьэну тыншкъым. Сыт уэ улэжьэну, проектыщIэхэр пщIыуэ, щIэ къэбгупсысу къару къозытыр?

- ПцIы хэмылъу тыншкъым. Сыт хуэдэ Iуэхугъуэми Iэмал ухуейщ икIи. Ауэ, япэрауэ, мыхьэнэшхуэ зиIэу щытыр «Адыги» фондыр си адэ Къэжэр Альберт зэригъэпэщауэ зэрыщытаращ. Абы игури ипсэри хилъхьэт фонд елэжьыным. Лъэпкъым папщIэкIэ зыгуэр ищIэным мыхьэнэшхуэ хилъагъуэт. ЗыгуэркIэ ар сэри си лъым хэлъу хъуащ. ЕтIыуанэрауэ, абы и фэеплъу и лэжьыгъэм пысщэну сыхуейщ. ИкIи сэркIи гъэщIэгъуэнщ мы лэжьыгъэр. Япэрей выпуск нэужьым куэдым къысхуатхащ, гъэщIэгъуэн ящыхъуауэ, къэкIуэну выпускхэм ежьэу. Хэт ищIэрэ, апхуэдэ проекту къыщIэкIынкIи мэхъу цIыхухэр куэд щIауэ зэжьари.

Къэжэр Лянэ епсэлъар Дыгъэ Дахэжан. Къэбэрдей-Балъкъэр. Хуитыныгъэ радио.

 

 

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments