Newsletter
Name:
E-mail:

Бзэ ЗиIэр ЦIыф Хэхыгъ

admin - 2016-03-12 02:22:44

 

Бзэ ЗиIэр ЦIыф Хэхыгъ

Адыгэм и бзэ Адыгабзэ
ИпсэукIэ Адыгэ хабзэ.

Сибзэ сипсе дэд сидахэ
Сибзэ сигъашIэ фэд ситатэ
Сибзэ силъэпкъы шыпкъ синанэ.

Сибзэ;
Сипсэлъыхъо закъо
Силэгъунэ зафэ
СикIэлэбын задэ

Сибзэ;
СигушыIэ къабзэ
СиАдыгэ хабзэ
Сидунэе тэбзэ

Сибзэ;
Сигъыбзэ гуауэ
Сиуэрэд гуапэ
Сипсэм ипэрэ напэ

Сибзэ;
Лъэпкъ гъашIэр къыопхыгъ.
УзимыIэр лъэпкъ ухыгъ
Узгъотырэ цIыф хэхыгъ.

Сибзэ;
Сихэгъэгу шхьэфит
Быбатэрэ сибыракъ
СиХэкужъ псэупI
Ситхыдэжъ кIахь
СигъэшIэ гуап.

Адыгэм ибзэ Адыгабзэ
ИпсэукIэ Адыгэ хабзэ.

Bram Alaudin

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments