Newsletter
Name:
E-mail:

Адыгабзэм и Мафэ фэгъэхьыгъэу еджапIэм щызэхащэгъэ Iофыгъохэр

admin - 2016-03-14 00:22:44

Мамхыгъэ щыщ кIэлэегъаджэу Къуижъ Замира

Адыгабзэм и мафэ фэгъэхьыгъэу мы тхыгъэр гъэрекIо 2015 илъэсым мы сайтым къырагъэуцуагъ. Зы илъэс блэкIыгъэ нахьмышIэми тхыгъэм итхэр шIуагъэ ахэлъэу тэлъытэ, ащ пае ар тисайт къыдгъэуцуагъ. Тхыгъэр зитхыгъэр Адыгэ республикэм, къуаджэу Мамхыгъэ щыщ кIэлэегъаджэу Къуижъ Замира. АдыгабзэкIэ нэмыкI тхыгъэхэри мы сайтым итых.

Адыгабзэм и Мафэ фэгъэхьыгъэу еджапIэм щызэхащэгъэ Iофыгъохэр МБОУ СОШ № 4

1. Адыгабзэм и Мафэ зыфагъэхьазырыным ыкIи хагъэунэфыкIыным фэгъэхьыгъэ месячник план гъэнэфагъэм тетэу еджапIэм щырагъэкIокIыныр.

2. ЕджапIэм щызэхащэщт Iофыгъохэм яплан, месячникым идевиз - «Тыбзи тIорэлъ, тихабзи тхэрэлъ» инэу тхыгъэу, еджакIохэм зэкIэми зыщалъэгъун чIыпIэм пылъэгъэныр.

3. Мазэм рагъэкIокIыщт Iофыгъомэ конкурс ыкIи зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм язэхэщэн къыделъытэ.

4. Адыгабзэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм ятфэнэрэ - япшIыкIузэнэрэ классхэм ащеджэрэ кIэлэеджакIохэр хэлэжьэнхэр къыделъытэ, къызэджэрэ докладхэр, сообщениехэр шъошэ гъэнэфагъэм тетэу тхыгъэнхэу щыт.

5. КъыкIэлъыкIорэ темэхэмкIэ зэдэгущыIэгъухэр кIэлэеджакIомэ адышIынхэр:

«Адыгабзэр - тиныдэлъфыбз, къэралыгъуабз»,

«Сыбзэ - си Дунай», «Тыбзи тIорэлъ, тихабзи тхэрэлъ»,

«Сыадыг зыIорэр зэкIэ адыга?»,

«Щэпсэух дунаим адыгэ лъэпкъхэр», др.

6. Диктантхэр, изложениехэр, сочинениехэр ягъэтхыгъэнхэр.

7. ГущыIэжъхэр, хырыхыхьэхэр, IурыIупчъэхэр къэугъоигъэнхэр ыкIи шъошэ гъэнэфагъэм тетэу тхьапэм тетхыгъэнхэр.

8. «Адыгабзэр - тиныдэлъфыбз, къэралыгъуабз» зыцIэ газетыр къыдэгъэкIыгъэныр.

9. Стендэу «Iэшъхьэмэфэ Даутэ - научнэ грамматикэм илъэпсэгъэуцу» зыфиIорэр гъэкIэжьыгъэныр.

10. Еджэгъууж IофшIэнхэр зэхэщэгъэныр. КъыкIэлъыкIорэ темэхэмкIэ тхылъхэр аджыныр:

«Бэрсэй Умар - адыгабзэмрэ тхылъыбзэмрэ ялъэгъохэщ»,

«Прозэмрэ поэзиемрэ ялъэгъохэщхэр».

11. Бэрсэй Умар, Iэшъхьэмэфэ Д. ясурэтхэр, ахэмэ яхьылIэгъэ литературэр тхылъ выставкэр шIыгъэныр.

12. Дэпкъ газетэу «Гъэтхапэм и I4-р адыгабзэмрэ тхылъыбзэмрэ я Маф» зыфиIорэр зэгъэкIугъэныр ыкIи къыдэгъэкIыгъэныр.

13. Адыгабзэм фэгъэхьыгъэ материалым, газет хэутыгъэхэм яугъоин, зищыкIэгъэ папкэмэ ахэр адалъхьэхэзэ зэхэфыгъэнхэр.

14. КъыкIэлъыкIорэ класс дэпкъ газетэхэм яугъоин:

«НэкIубгъо гъэшIэгъон»,

«Гугъэм илъагъу»,

«Къэбархэр».

15. Адыгабзэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ месячникым изэфэхьысыжь хъугъэ Iофыгъо гъэшIэгъон зэмылIэужыгъомэ язэхэщэн зыщырахъухьэгъэ тхьамафэр.

16. Мазэр окIофэ адыгэ орэд мэкъамэр еджапIэм щыIугъ, адыгабзэкIэ усэхэм къыщяджагъэх.

17. Мэфихым къыкIоцI пчэдыжьрэ кIэлэеджакIохэр зэкIэ зыхэлэжьэрэ линейкэхэр зэхэщэгъэныр, еджэгъуужым тематическэ олимпиадэхэм язэхэщэн.

18. «Анахь дэгъоу, анахь дахэу зыдэтхэрэ тетрадь» зыфиIорэ зэнэкъокъу еджапIэм щызэхащэн.

19. Тхьамафэм иапэрэ маф:

кIэлэеджакIохэр зэкIэ зыхэлэжьэрэ линейк, докладэу «Бэрсэй Умар - адыгабзэмрэ тхылъыбзэмрэ ялъэгъохэщ»;

Бэрсэй Умар ибаснэхэр анахь дэгъоу къэзыIотэшъухэрэм язэнэкъокъу.

20. Тхьамафэм иятIонэрэ маф:

кIэлэеджакIохэр зэкIэ зыхэлэжьэрэ линейк; «Адыгабзэм фэусагъэхэр», бзэм ехьылIэгъэ усэхэм къяджэнхэр, адыгэ усакIохэм бзэм къыраIолIагъэр къаIоныр;

конкурснэ диктант.

21. Тхьамафэм иящэнэрэ маф:

кIэлэеджакIохэр зэкIэ зыхэлэжьэрэ линейк - «НыдэлъфыбзэкIэ сэусэ» - кIэлэеджакIохэм ежь-ежьырэу атхыгъэ усэхэм къяджэнхэр, адыгабзэкIэ сочинениехэр атхынхэр.

22. Тхьамафэм ияплIэнэрэ маф:

кIэлэеджакIохэр зэкIэ зыхэлэжьэрэ линейк - «Хэт нахь дэгъоу еджэрэр» - Республики Адыгея икIэлэеджэкIо сочинение анахь дэгъоу 2009-рэ илъэсым атхыгъэхэр;

конкурсэу «Правилэхэр дэгъоу тэшIэха?» - экзамен шъуашэм итэу - правилэхэр, тест гъэцэкIэнхэр.

23. Тхьамафэм иятфэнэрэ маф:

кIэлэеджакIохэр зэкIэ зыхэлэжьэрэ линейк - кIэлэеджакIомэ атхыгъэ сочинениехэм къяджэнхэр;

конкурс-зэнэкъокъоу «Хэт нахь губзыгъэр» - упчIэмэ яджэуапхэр аратыжьынхэр.

24. Тхьамафэм ияхэнэрэ маф:

кIэлэеджакIохэр зэкIэ зыхэлэжьэрэ линейк «Орэжъынчы адыгэ орэдыр» - адыгабзэкIэ орэдхэр къаIонхэр;

«Уезымыгъэзэщрэ грамматикэр»: ребусхэр, кроссвордхэр, гущыIэжъхэр,хырыхыхьэхэр,IурыIупчъэхэр - зэнэкъокъу.

25. Тхьамафэм ияблэнэрэ маф:

адыгэ бзэшIэныгъэлэжьхэр;

зэфэхьысыжьхэр;

Iэшъхьэмэфэ Д. фэгъэхьыгъэ тхьамафэр зэрэкIощтыр афэIотэгъэныр:

- докладэу «Iэшъхьэмэфэ Д. - научнэ грамматикэм илъэпсэгъэуцу»;

- адыгабзэм ехьылIэгъэ усэхэр;

- класснэ часхэм ащашIыщт зэдэгущыIэгъухэр;

- шIэныгъэлэжьэу Унэрэкъо Р. дашIыщт зэIукIэгъур;

- Д.Iэшъхьэмафэр къызщыхъугъэ къуаджэм ыкIи Хъ.Андрыхъуаер ыцIэкIэ щыт музеим кIонхэр.

26. Ныхэм афэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэр:

докладэу «Унагъом къыщежьэ адыгэ псалъэр, сянэ сэ сепIу, селэжьы, иныдэлъбзэ сыбзэнэу къысIуелъхьэ» - адыгэ бзылъфыгъэм обществэм чIыпIэу щиубытырэр; девизыр «Тыбзи тIорэлъ, тихабзи тхэрэлъ»;

усэхэр, орэдхэр;

ным, адыгабзэм ехьылIэгъэ сочинениехэр;

ным, адыгабзэм ехьылIэгъэ гущыIэжъхэр;

литературнэ произведением къыхэхыгъэ къэгъэлъэгъон («Хэта мысэр?» - Лъэустэн Ю. «Ожъубаныкъохэр»).

тетхэгъэ орэдхэм ядэIуных; адыгэ къашъохэр (ахэмкIэ ухыгъэ хъугъэ).

27. ЗэкIэ къэгъэлъэгъонхэм эмблемэхэр ахэлъхэу къекIуалIэх.

Къуижъ Замира

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments