Newsletter
Name:
E-mail:

Щы­гъущэ Амир джэрз медалым къыщыуцущтэп

admin - 2016-03-13 23:31:44

Щы­гъущэ Амир джэрз медалым къыщыуцущтэп

Сурэтым итхэр: Роман Оробцовымрэ Щыгъущэ Амиррэ

Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъоу Ростов-на-Дону щыкIуагъэм Щы­гъущэ Амир ящэнэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Нарт шъаом Мыекъуапэ къызегъэзэжьым, итренерэу Роман Оробцовыр игъусэу гущыIэгъу тыфэхъугъ.

— Килограмм 66-м нэс ­къэзыщэчырэмэ якуп бэнэкIо 66-рэ щызэнэкъокъугъ, — къе­Iуатэ Роман Оробцовым. — Щыгъущэ Амир зэIукIэгъуи 7 алырэгъум щыриIагъ, 6-р къыхьыгъ. Ящэнэрэ бэнэгъоу Мордовием къи­кIыгъэм фыриIагъэр дэгъоу ригъэжьэгъагъ, ау текIоныгъэр къыщыдихын ылъэкIыгъэп. Амир зэIукIэгъур зэрэшIуахьыгъэм пае ыгу ыгъэкIодыгъэп, бэнэгъу пэпчъ къулайныгъэр фэIэпэIасэу щигъэфедагъ.

— Чэчэным, Дагъыстан, Москва, Красно­дар ыкIи Красноярскэ крайхэм яспортсмен­хэм атекIуи, ящэнэрэ чIыпIэм икъыдэхын фэ­­гъэхьыгъэ бэнэгъум Москва къикIыгъэ спортсмен цIэрыIом щыIукIагъ, — зэдэгу­щыIэгъур лъегъэкIуатэ Р. Оробцовым. — Урысыем, дунаим яныбжьыкIэхэм язэнэ­къо­къухэм Москва щыщ кIалэм дышъэ медальхэр къащыдихыгъэх. СамбэмкIи ар мэбанэ, дунаим имедаль шъхьаIэхэр къыфа­гъэшъошагъэх.

— Урысыем изэнэкъокъу ухэлажьэ зы­хъукIэ, бэнэгъу псынкIэ уиIэщтэп. ЗыпшIуа­хьыкIэ укъызэрэхэзыщтыр пэшIорыгъэшъэу ошIэ, — къеIуатэ Щыгъущэ Амир. — Тхьаегъэпсэух тренер-кIэлэегъаджэхэр, къыс­фэ­гумэкIхэу Iэгу къысфытеощтыгъэхэр, мэкъэ лъэшкIэ къысэкуохэзэ зыгорэхэр къысэ­зыIощтыгъэхэр.

— Амир, бэнапIэм гущыIэу щызэхэ­пхы­рэр макIэп. КъэошIэжьыха ма­къэхэр?

— Синыбджэгъухэм, тренерхэм ягущыIэхэр зыми хэзгъэкIуакIэхэрэп, гъунэ имыIэу сафэраз.

— Дзюдом текIоныгъэр къыщыдэхы­гъошIоп. Спорт лъэпкъ дахэу зэрэщытым дакIоу, акъылэу хэпхырэр ма­кIэп.

— НэгъэупIэпIэгъум къыкIоцI бэнапIэм щыбгъэцэкIэн плъэкIыщтыр бэ. КIуачIэмрэ къулайныгъэмрэ зэгъусэхэу огъэфедэх. Псын­кIэу угупшысэн, хэкIыпIэ анахь дэгъур къэбгъотыныр пшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ.

— Урысыем икIэлэеджакIохэм я Спар­такиадэ ящэнэрэ чIыпIэр, Къы­блэ шъо­лъырым дышъэ медалыр нахьыпэкIэ къащыдэпхыгъэх. Юристэу уеджэ. Спор­тымрэ гъэсэныгъэмрэ язэпхыны­гъэхэм сыда къяпIолIэ­щтыр?

— Адыгэ къэралыгъо университетым и МГГТК сыщеджэ. Спортым шIэныгъэу къыуи­тырэр лые хъущтэп. Юристым щыIэныгъэм дэгъоу зыфигъэхьазырын фаеу сикIэлэ­егъа­джэхэм къысаIо.

— Спортым пшынахьыжъэу Адами пылъ, дзюдомкIэ мэбанэ. Уянэ-уятэхэм къыбдырагъашта?

— Сятэу Байзэти, сянэу Назрэти спорты­шхор ашIогъэшIэгъон. Апэрэ классым сыще­джэзэ сиIахьылхэм тренерэу Роман Оробцо­вым ыдэжь сащи, дзюдомкIэ сыбанэу езгъэжьагъ.

— Еджэнымрэ спортымрэ зэдэпхьынхэр зэрэкъиныр сэшIэ. УиIофхэр къэ­зыгъэ­псынкIэхэрэр къытаIоба.

— Сянэ-сятэхэм, синыбджэгъухэм ялъы­тыгъэр бэ. Ахэр сигъусэх, IэпыIэгъу къысфэхъух. Къысэушъыйхэу уахътэ къысэкIу… Тренер-кIэлэегъаджэхэр упчIэжьэгъу сэшIых. Сытхьаусыхэрэп, ау къиныгъуабэ зэпысчы­гъэшъ, IэпыIэгъу къысфэхъугъэхэм ­сафэраз. Джырэ уахътэ ситренерхэр Роман Оробцо­вымрэ Беданэкъо Рэмэзанрэ.

— Мэшэлахь, зэшитф шъохъу, адыга­бзэкIэ дэгъоу шъогущыIэ.

— Мыекъуапэ тыщапIугъ. КIэлэцIыкIу Iыгъы­пIэм тыкъикIыжьмэ, унагъом адыгабзэкIэ тыщыгущыIэщтыгъ. Сятэ кIэлэегъаджэм фэдэу къысиIохэрэр сщыгъупшэхэрэп.

— Амир, тизэдэгущыIэгъу зыщытыухыщтым сиупчIэхэр уимурадхэм афэ­гъэхьыгъэх.

— Урысыем иныбжьыкIэ хэшыпыкIыгъэ командэ сыхэтэу медальхэм сафэбэнэщт. Адыгэ Республикэр мыгъэ илъэс 25-рэ хъущт. Юбилей зэхахьэхэм, адыгэ быракъым, адыгэ шъуашэм, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ мэфэкIхэм тиеджапIэ ахэлэжьэщт. Ащ фэдэ мафэхэр сшIогъэшIэгъоных, сыгукIэ зафэсэгъэхьазыры.

— Уимурадхэр къыбдэхъунхэу сыпфэлъаIо.

— Тхьауегъэпсэу.

adygvoice.ru

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments