Newsletter
Name:
E-mail:

Адыгэ Республикэ: IэкIыбым къикIыгъэ нэбгырэ 28,501-рэ 2015 илъэсым миграционнэ тхыгъэм хагъэуцуагъ

admin - 2016-03-02 18:54:38

 

ПравопорядкэмкIэ республикэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу иIагъэм Iофыгъо шъхьаIэу къыщаIэтыгъэхэм ащыщ миграцием ылъэныкъокIэ Адыгеим иIофхэм язытет зыфэдэр, 2015-рэ илъэсым изэфэхьысыжьхэр.

ФМС-м иотделэу республикэм щыIэм ипащэу Алексей Климовым къызэриIуагъэмкIэ, IэкIыб къэралыгъохэм къары­кIыгъэ е гражданствэ зимыIэ нэбгырэ 28501-рэ блэкIыгъэ илъэсым миграционнэ учетым хагъэуцуагъ. ЫпэкIэ зэрэщытыгъэм фэдэу, республикэм нахьыбэу къакIохэрэр СНГ-м хахьэщтыгъэ къэралыгъохэм ялIы­кIохэр арых. Пчъагъэхэм закъыфэбгъазэмэ, ахэм ащыщэу нэбгырэ 5155-р — Узбекистан, 3247-р — Армением, 2194-р — Таджикистан къары­кIыгъэх. Белоруссием нэбгыри 137-рэ ныIэп къикIыгъэр.

Учетым хагъэуцуагъэхэм ащыщэу нэбгырэ 7575-мэ е процент 28,9-мэ Iоф горэ яIэу Адыгеим къихьагъэх, Iоф зышIэ­нэу фаехэм япчъагъэ 7523-рэ е процент 28,7-рэ мэхъу. Гъэсэныгъэ зэрагъэгъо­тынэу ти­шъолъыр къэкIуа­гъэхэм япчъа­гъэ процент 23-кIэ нахьыбэ хъугъэ, 2014-рэ илъэсым ахэр 1341-рэ хъущтыгъэ­хэмэ, блэ­кIыгъэ илъэсым 1561-м кIэ­хьагъ. IэкIыб къэра­лыгъохэм къарыкIыгъэхэу республикэм ичIыпIэ дахэхэм защызыгъэпсэфы зышIоигъо туристхэм япчъагъэ процент 47-рэ хэ­хъуагъ.

Охътэ гъэнэфагъэкIэ Адыгеим щыпсэунхэм ифитыныгъэ нэбгырэ 1298-мэ 2015-рэ илъэ­сым аратыгъ, мыщ дэжьым миграционнэ къулыкъум анахьэу ынаIэ зытыригъэтыгъэр Украинэм къикIыгъэхэм яфэIо-фашIэхэр зэшIохыгъэнхэр ары. Мы лъэныкъомкIэ квотэ 800 яIагъ, лъэIу тхылъэу къаIэ­кIэхьагъэр 797-рэ мэхъу. Нахьы­бэрэмкIэ закъыфэзыгъэзагъэ-хэр Украинэм, Армением, Сирием, Казахстан ыкIи Узбеки­стан яцIыфхэр арых. 2016-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м ехъулIэу охътэ гъэнэфагъэкIэ Адыгеим щыпсэунхэу фитыны­-гъэ зэратыгъэ нэбгырэ 2171-рэ республикэм исыгъ, ахэм ащыщэу процент 40-р СНГ-м хахьэ­щтыгъэ къэралыгъохэм ялIыкIох. IэкIыб къэралхэм къарыкIы­гъэхэр нахьыбэу зыщыпсэухэрэр къалэу Мыекъуапэ, Тэхъу­тэмыкъое ыкIи Мыекъопэ районхэр арых.

Адыгеим Iоф щашIэным ифитыныгъэ нэбгырэ 3189-мэ 2015-рэ илъэсым аратыгъ, 2014-рэ илъэсым а пчъа­гъэр 5362-рэ хъу­щтыгъэ. Iоф зы­шIэхэрэм хэбзэ­Iахьэу къатыгъэр сомэ миллион 36,5-м ехъу, гухэлъэу щыIагъэр — сомэ миллион 25,5-рэ.

2015-рэ илъэсым IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыгъэ е гражданствэ зимыIэ нэбгырэ 554-рэ Урысыем ицIыф хъугъэх.

Къулыкъум мэхьанэшхо зэритырэ лъэныкъохэм ащыщ миграционнэ хэбзэгъэуцугъэр зыукъохэрэр къыхэгъэщыгъэнхэр, ахэм атефэрэ пшъэдэкIы­жьыр ягъэхьыгъэныр. Ащ фэшI АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ зэпхыныгъэ дыряI. БлэкIыгъэ илъэсым опе­ративнэ-пэшIорыгъэшъ Iоф­тхьэ­бзэ 603-рэ республикэм щызэхащагъ, зэкIэмкIи псэолъэ 603-рэ ауплъэкIугъ. Админист­ративнэ хэбзэукъоныгъэ 4189-рэ къыхагъэщыгъ. Джащ фэдэу паспортым ыкIи регистрацием яп­хыгъэ шапхъэхэр зыукъуа­гъэхэр агъэ­унэфыгъэх, ахэм алъэныкъокIэ административнэ про­токолхэр зэха­гъэуцуагъэх.

Урысыем исынхэм ифитыныгъэ зимыIэ мигрантхэр тикъэралыгъо игъэ­кIыгъэнхэм фэ­гъэхьыгъэ унэшъо 47-рэ хьыкумхэм ашIыгъ. IэкIыбым къикIы­гъэхэм бзэджэшIагъэхэр зэрэзэрахьа­гъэм епхыгъэ материал 26-рэ АР-м и МВД IэкIа­гъэхьагъ, хэбзэухъумакIохэм уголовнэ Iофи 6 къызэIуахыгъ, 2014-рэ илъэсым а пчъагъэр 20 хъу­щтыгъэ.

НэмыкI къэралыгъохэм къа­рыкIыгъэхэу Урысыем щыпсэунхэм, Iоф щашIэным ифитыныгъэ зэратыгъэхэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэгъэнхэм, хэбзэгъэуцугъэр амыукъоным Iоф дэшIэ­гъэным, къызхэхьагъэхэм агу­рыIонхэм мэхьанэшхо зэряIэр Алексей Климовым къыIуагъ. А пшъэрылъхэр Адыгеим щы­гъэцэкIэгъэнхэм яшъыпкъэу зэрэпылъыщтхэм къыкIигъэ­тхъыгъ.

Тхьаркъуахъо Адам

adygvoice.ru

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments