Newsletter
Name:
E-mail:

Адыгэ университетым дзюдомрэкIэ и Инсти­тут щеджэхэрэм медалитIу къыдахыгъ

admin - 2016-02-28 19:43:04

Сурэтым итхэр: Адыгэ къэралыгъо университетым илIыкIохэу Москва щыIагъэхэр.

Урысыем истудентхэм дзюдомкIэ язэнэкъокъу Москва джы­рэблагъэ щыкIуагъ. Хэгъэгум иапшъэрэ еджэпIэ 49-мэ ябэна­кIохэр алырэгъум щызэIукIагъэх.

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Инсти­тут щеджэхэрэм медалитIу ­къыдахыгъ. Тулпэрэ Айдэмыр, кг 81-рэ, дышъэ медалыр къыфагъэшъошагъ. Даур Анзор, кг 73-рэ, джэрз медалыр къыхьыгъ.

А. Тулпарэр Кощхьаблэ щапIугъ, иапэрэ тренерыр ят — Тулпэрэ Аскэрбый. Джырэ уахътэ Айдэмыр ипащэр Бастэ Сэлым. А. Даурым ХьакIэм­зые щыригъажьи, дзюдом зыфигъэ­сагъ, тренерыр ШъэоцIыкIу Мурат. Мыекъуапэ щеджэнэу зеублэм, тренерхэу Бэджыдэ Вячеславрэ Хьакурынэ Дамиррэ пащэ фэхъугъэх.

Физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ Институтым щеджэхэрэ А. ­Тулпарэмрэ А. Даурымрэ 2015-рэ илъэсым студентхэм яхэгъэгу зэнэкъокъу апэрэ ыкIи ящэнэрэ чIыпIэхэр къыщыдахы­гъагъэх. Мыгъэ къахьыгъэ медальхэ­ри ащ фэдэх. Институтым идиректо­рэу Бгъуашэ Айдэмыр, тренер-кIэлэегъа­джэхэу Бастэ Сэлымрэ Нэпсэу Бислъанрэ Москва щыкIогъэ зэнэкъокъум еплъыгъэх, зэхэщэн Iофыгъохэр зэра­хьагъэх. Адыгеим дзюдомкIэ ифедерацие тиспортсменхэм къафэгушIуагъ.

adygvoice.ru

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments