Newsletter
Name:
E-mail:

Обамэ: Дунейпсор кIэлъыплъынущ Мэзкуум зэгурыIуэр зэригъэзащIэм

admin - 2016-02-26 22:42:52

 

Штат Зэгуэтхэм я президент Обамэ Барак зэрыжиIамкIэ, дунейпсор кIэлъыплъынущ Сирие зауэр къызэтегъэувыIэным теухуа зэгурыIуэныгъэр Урысеймрэ абы сирие дэщтэгъухэмрэ зэрагъэзащIэм.

А зэгурыIуэныгъэм къару игъуэтын хуейщ щэбэтым, мазаем и 27-м. Мы махуэ гъунэгъухэм абы и IуэхукIэ мыхьэнэ ин иIэу щытынущ.

Абы теухуа гупщысэр америкэ президентым хэIущIыIу ищIащ лъэпкъ шынагъуэншагъэмкIэ я гупжьейм и лIыкIуэхэм махуэкум Вашингтон деж яхуэза нэужь.

Обамэ Барак зэрыжиIамкIэ, Сирием щызыфIэувэн хуей мамырыгъэр гъэунэхупIэ яхуэхъунущ Урысеймрэ сирие режимымрэ. «Абы къигъэлъэгъуэн хуейщ илъэситху хъуауэ Сирием щекIуэкI зауэр политикэ Iэмал нэхъ куукIэ къызэтегъуэвыIэным ахэр зэрыхуэзырыр» жиIащ президентым.

Абы дэщIыгъуу Обамэ зэрыжиIамкIэ зэпэщIэтыныгъэ гуэрхэр адэкIи щыIэнкIэ мэхъу, сыту жыпIэмэ, мамыр зэгурыIуэр ялъэIэскъым «Ислъам Къэрал» зауэлI гупымрэ «Аль Къайдэм» епха «Фронт аль-Нусрэ» гупымрэ.

“Штат Зэгуэтхэм я дзэ къулыкъущIэхэм бэнэныгъэ щысхьырабгъуншэ драгъэкIуэкIынущ «Ислъам Къэрал» фронт псом дежи, абы къару здигъуэт Либиери яхэту”.

Обамэ зэрыжиIамкIэ, «Ислъам Къэрал» гупым драгъэкIуэкI бэнэныгъэм и фIыщIэкIэ, ахэм хуит ящIыжащ Иракым деж зауэлIхэм яIыгъа щIыпIэхэм я ныкъуэм нэхърэ нэхъыбэр.

Хуитыныгъэ Радио

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments