Newsletter
Name:
E-mail:

Адыгэ РеспубликэмкIэ щезэгъхэрэп псыIушъо чIыгухэр зэращэхэрэм

admin - 2016-03-11 16:12:17

 

Адыгэ Республикэм ит къуаджэу Козэт рекIокIрэ псыхъоу Пшызэ инэпкъ Iулъ чIыгухэр зэрэщащэхэрэм, ащ унакIэхэр зэрэщашIхэрэм иIоф джыри лъэкIуатэ.

Къоджэдэсхэмрэ экологхэмрэ къызэрэхагъэщрэмкIэ, ыпэкIэ аущтэу щэныгъэр езгъэкIокIхэрэу амышIэщтыгъэхэр къэнэфагъэхэу ары.

Адыгеим щыпсэухэрэр егуцафэх мы Iофым хэщагъэхэу хэку пащэу ТхьакIущынэ Аслъан икIалэ, нэмыкI хэку IэнэтIэIыгъхэри, ыкIи адыгэ купмэ ащыщым язым ипэщагъэ бэдаушыр.

ТхьакIущынэ Мурат хэкум иТэхъутэмыкъое шъолъырым ипрокурорэу мэлажьэ. Моущтэу Iофыр щытэу Фитыныгъэ Радиом зэдэтхэныгъэу дыриIагъэм къыщхигъэщыгъ Адыгеим щыщ ПсыIушъо Аминэт.

Ащ игумэкIыгъоу къыхегъэщы «хэку пащэмрэ икIалэрэ ежьым икъоджэ гупсэ ичIыгухэу псыхъоу Пшызэ иIушъо Iулъхэр зэращэхэрэр».

Мыщ ехъоу къуаджэр псыкъиуным щызыухъумэрэ гъэпытапIэр Iуахынэу зэрагъэнафэрэр чылэмкIэ зэрэщынагъор бзылъфыгъэм къытхыгъ.

Мы гущыIэхэр къегъэшъыпкъэжьых Кавказым щызэлъашIэрэ Адыгеим щыщ экологэу Бриних Валерий хэкум хэбзэнчъэныгъэхэу къыщекIокIхэрэу ылъытэхэрэмкIэ фэгъэзэныгъэ зэфэшъхьафэу ышIыгъэхэм.

Ащэрэ чIыгухэр къыхеубытэх псэупIэхэу Яблоновскэм, Новэм, Прикубанскым. УнакIэ шIыныгъэхэм къадхэлъытагъэу псыхъокъыдэкIыным пэрыохъу фэхъурэ гъэпытапIэхэр Iуахынэу зэраIорэм изэрарышхо къэкIонэу къуаджэу Козэт дэсхэм къыхагъэщы.

Ощхышхо къещхэу, е ос жъун къэхъумэ, псыхъоу Пшызэ игъунэхэм къадэкIышъущт, ащ пэIулъ къуаджэу Козэт псым тырихышъущт.

ЕтIани цIыфмэ псыхъом екIолIэнхэ фимытыжьхэу зэрэхъущтхэм, псыхъом екIолIапIэ зэримыIэжьыщтым адыгэ къуаджэм щыпсэухэрэр егъэгумэкIых.

Экологхэмэ яшIуагъэкIэ мы Iофыр къычIэугъ ыкIи ащ изэшIохынкIэ амалхэр ехьылIагъэ хъугъэх. Джы дэдэм УрысыемкIэ щыIэ цIыф фитыныгъэ ухъумэнхэм адэлажьэрэ купым фэгъэзэныгъэу арагъэхьыгъэм иджэуап къоджэдэсхэр ежэх.

Мы чIыпIэхэр къагъэпсэолъэнэу ыуж зыкIихьагъэхэр, Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ илIакъокIэ къуаджэу Козэт щыщэу ПсыIушъо Аминэт къызэриIуатэрэмкIэ, ахэр къалэу Краснодар пэблэгъэ дэдэхэшъ ары. Пшызэ шъолъырым икъэлэ шъхьаI такъикъ 15 ку псынкIэмкIэ унэсышъущт.

Ащ ехъоу Iэгъо-благъом сабыйIыгъыпIи гурыт еджапIи щыI. Мы чIыгухэр зыщэхэрэмкIэ федэ зэрэхэлъри къоджэдэсмэ аушъэфрэп. ГущыIэм пае, ПсыIушъо Аминэт интернетым къызэрэщигъотыгъэмкIэ, зы гектар ныкъом сомэ миллион 11 ыуас. Мы чIыгухэр зэращэхэрэмкIэ хъытыум мэкъэгъэIухэр итых.

ПсыIушъо Аминэт: Къуаджэм дэсхэр лъэшэу щэгугъых Мэзкуу рагъэхьыгъэ фэгъэзэныгъэм иджэуап къэкIожьынышъ, мытэрэзэу чIыгоу атыгъэхэр зэкIахьэжьынышъ, нэпкъым уекIолIэн плъэкIынэу ашIыжьынэу. ЫкIи тетэкъоныгъэу псыхъор къыдэзымыгъэкIрэр агъэтэрэзыжьынэу щэгугхъых. Джы дэдэм а чIыпIэм зи щашIэрэп. Мы Iофым лъэшэу ыуж ит Адыгеим щыщ экологэу Бриних Валерий.

Аминэт илъэс заулэ хъугъэу къалэу Краснодар дэс. Ау къуаджэу Козэт илIакъо илъэси 150 щэпсэу, игупсэхэр, иIахьылхэр, иныбджэгъухэр чылэм дэсых. Ащ ятэ икъэ дэлъ, еIо бзылъфыгъэм.

Янэ Пшызэ псыIыгъыпIэу IэшIэу ашIгъагъэм ычIэгъ хъугъэгъэ адыгэ къоджэ 11 ащыщэу Къэзэныкъуаем щыщ. Ащ яни-яти якъэхэр а псым ычIэгъ хъугъагъэх.

Янэ Бирам мафэ хъу къэс мэгъы къеIуатэ Аминат, сыда пIомэ къэм кIон, ыгъэенхэ ылъэкIышъурэп. Ежьми джащ фэдэу ятэ зычIэлъ чIыпIэм псы къиун щынагъор къытемыхьаным фэшI джырэкIэ егъэгумэкIы ыкIи ифэлъэкI зэкIэ рехьылIэ.

Фитыныгъэ Радио, Щэрджэс Ларис

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments