Newsletter
Name:
E-mail:

Сирием къыкIыжу зи хэку зыгъэзэжа адыгэхэр псори зэхуэдэу я Iуэхум бгъэдыхьэркъым

admin - 2016-02-05 21:26:19

 

Сирие къэралыгъуэм икIыжуэ мы иужь илъэсхэм абыхэм я хэку Кавказ Ищхъэрэм и республикэхэм ягъэзэжахэщ цIыху мин 3-м нэблагъэ. ИкIи ахэр мыбы щыпсэуным теухуауэ я Iуэхур мыбдейжым зэрыщызэтрагъэувэж щIыкIэхэмкIэ я Iуэху бгъэдыхьэкIэхэр зэтехуэхэркъым.

Уеблэмэ 20I5 гъэм къыриубыдэу мыхэм ящыщ зыкъомым я Iуэхур дахэ дахэу мыбдейм щызэтрамыгъэувэфуэ Европэ лъэныкъуэмкIэ ягъэзахэщ. Ар щхьэкIэ апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэри мыдрей я хэкум къина адыгэхэм щыщ куэдым ягъэдахэркъым.

Псалъэм папщIэ мы республикэхэм Сирием къикIыжыуэ зыгъэзэжа адыгэхэм ящыщ куэдым дапхуэдизу гугъуехь щытыкIэ куэдым имыувамикIи мыбдейжым я псэукIэр зэрызэтрагъэувэным пылъхэр куэдхэщ. Сирием зауэ зэрыщекIуэкIым ипкъ итуэ мы республикэхэм зыгъэзэжахэм я нэхъыбэми Iэмал иIэхункIэ я хэкужьым зэрыхэзагъэжыным иужь итхэщ.

Дапхуэдизу мы къэралым псэуныр мыгугъуэу щытмикIи ар я хэкууэ зэрыщытыр лъабжьэ хуэхъуурэ мыхэм ящыщ куэдым езым я Iуэху къызэрызэрагъэпэщыжыным иужь итхэщ. Псалъэм папщIэ апхуэдэу Налщыч къалэ и дейж шхапIэ къызэзыгъэпэща Сирием къикIыжа адыгэ унагъуэм ящыщ Сижажэ Уаил мы Iуэхум теухуауэ и еплъыкIэр Хуитыныгъэ радиом къыжриIащ:

«Проблемэр бзэращ, лэжьыгъэращ. Псалъэм папщIэ сэ згъэлажьэр шхапIэщ. Абы адыгэ къыщынэмыщIа нэгъуэщI лъэпкъ куэди къыщIохьэ. Аращи урысыбзэри Iэмал имыIэу пщIэн хуей мэхъур. Сэ си Iуэхур зэтезгъэувэным папщIэ урысыбзэри зэзгъэщIащ.

Мбы Сирием къикIыжахэм я нэхъыбэри къалэщ щыпсэуахэр. Мыбы къэкIуэжа нэужьым унэ къыратахэр къуажэщи абы щылажьэфкъым. Къэбэрдейм щыщ цIыхухэр къэкеIуэжа адыгэхэм хуабжьэу ядэIэпыкъуащ. Ауэ мыбы имызагъэу ЕвропэмкIэ кIуэхэм ахэм адыгэ гупсысэкIэ ямыIэу, я щхьэ Iуэху зэрахуэу е мусылмэн гупсысэкIэ яIэхэу аращ.»

Сирием къикIыжыуэ зи хэку зыгъэзэжа адыгэхэм унагъуэкIэ лъэпкъкIэ нэхъыбэ дыдэу щыт хэм ящыщ Сижажэхэ. Мыхэр зэкъуэш зэрыбынхэурэ унагъуэьзыбжанэ мэхъухэр. ИкIи ахэр езыр езырыурэ зыдэIэпыкъжыурэ я Iуэхур хэкум и дейж зэрызэтрагъэувэжыным иужь итхэщ.

Мыпхуэдэу зэкъуэш зэрыбын унагъуэ зыбжанэхэмикIи я хэкум ягъэзэжауэ щыIэхэщ. ИкIий ахэр зыр зым щIэгъэкъуэн зэрахуэхъум зэрыIыгъыу зэрыщытым, я хэкужьым я лъэр быдэу щыувыжыным теухуауэ я Iуэхур нэхъ тынш ещIыр.

Къэбэрдей-Балкъэр. Хуитыныгъэ радио. Баркук Инал

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments