Newsletter
Name:
E-mail:

Адыгэ Культурэм Игупчэ иIофшIэн илъэсыкIэми щылъегъэкIуатэ

admin - 2016-01-10 09:04:36

 

Адыгэ Культурэм Игупчэу Хъурцэм икъэлэ шъхьаIэу Тбылыс джырэкIэ щылажьэрэр 20I2 илъэсым мэзаем иI6 къызэIуахыгъагъ. Гупчэм ипшъэрылъыр адыгэхэм ятарихърэ якультурэрэ ягъэшIэн, яушэтын. БлэкIыгъэ илъэсым Iоф тхьабзэ мымакIэ зэрахьагъэу къыхегъэщы Гупчэм ипащэу, хъурцэ бзэшIэныгъэлэжьэу Чухуа Мераб. IофшIэн мыухыгъэхэу къихьэгъэ илъэсым къэкIуагъэхэри тиIэх, еIо Чухуа Мераб.

Чухуа: БлэкIыгъэ илъэсым тиIофшIэн уигъэрэзэнэу рекIокIыгъэу сIон слъэкIыщт. %90 дгъэнэфэгъагъэр дгъэцэкIагъахэ. Анахь къыхэзгъэщмэ сшIоигъу дунэе конференцэу тыгъэгъагъэм щыIагъэр. Ар фэгъэхьыгъагъ илъэс минитIум къыкIоцI Хъурцэм щыпсэущтыгъэ джигетхэр лъэпкъкIэ зэхьылIагъэхэм игъэнэфэн. Мы зэхахьэм ыуж резолюцэу тштагъэм ит Гагрэ къыщегъэжьагъэу псыхъоу Псоу нэс джигетхэр (зиххэр) зэрэщыпсэущтыгъэхэр. Джигетхэр Хъурцэм ицIыфыгъэх ыкIи хъурцэхэм акIыгъухэу темыр гъунапкъэхэр къагъэгъунэщтыгъэх.

Зэхахьэхэу Адыгэ Культурэм Игупчэу Тбылыс щыIэм ригъэкIокIыгъэхэм ащыщэу Чухуа Мераб къыIуагъ убыхыбзэм фэгъэхьыгъэ тхылъым илъэтегъэуцо. Ар зэхигъэуцуагъ Хъурцэм щызэлъашIэрэ бзэшIэныгъэлэжьэу Джанашиа Русудан. Мыщ фэшъхьафэу кавказыбзэхэм апае тхыгъэхэр зиIэ Дюмезиль Жорж иIэшIагъэу Джанашиа Русудан зэридзэкIыгъэри къыдэкIыгъ икIыгъэ илъэсым. Мыхэм афэшъхьафэу инджылызыбзэкIэ зэрадзэкIыгъэх шIэныгъэлэжьэу Антелава Нугзар иIэшIагъэу «Адыгэ культурэ» зыцIэр, шIэныгъэлэжь ныбжьыкIэу Квахадзе Алеко адыгэ диалектхэм язэгъэпшэн фэгъэхьыгъэ игущыIалъэ, Гупчэм щылажьэрэ Бежиташвили Мариам «Адыгэ гъогурыгъуазэу» зэхигъэуцуагъэр. Джыри IофшIэнэу Адыгэ Культурэ Гупчэм ыгъэхьазырыгъэмэ ащыщ адыгэ-хъурцэ зэфыщытыкIэхэм афэгъэхьыгъэ библиографиер. Мыщ хэхьащтых Хъурцэм къыщхаутыгъэхэр зэкIэ адыгэхэм афэгъэхьыгъэу. Ащ фэшъхьафэу джыдэдэм дэлажьэхэу Чухуа Мераб къыхигъэщыгъ, Хъурцэм щыIэ адыгэхэм яупчIэ.

Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ бзэшIэныгъэлэжьэу Чухуа Мераб ежьыр джырэкIэ зыдэлажьэрэм къытегущыIагъ.

Чухуа: Сэ хъурцэ – адыгэ этимолог гущыIалъэм иэлектрон шъуашэр згъэхьазырыгъэ. Ащ бзитIум языкъыхэкI гущыIэ I000 фэдиз дэхьэ. ГущыIэм пае глаголэу щынэныр. Мыщ фэдэ гущыIэхэмкIэ ыпэкIэ дэлэжьэныгъэхэри щыIэх.

Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ хъурцэ бзэшIэныгъэлэжьэу, Адыгэ Культурэм игупчэу къалэу Тбылыс щыIэм ипащэу Чухуа Мераб къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, 20I6 илъэсэу къихьагъэм джаущтэу лъагъэкIотэщт адыгэхэм якультурэ, яшIэныгъэушэтын, ятарихъ фэгъэхьыгъэ IофшIэнхэм ягъэпсын, адыгэхэмрэ хъурцэхэмрэ язэпэблэгъэгъэныгъэ. Агухэлъхэм ащыщэу къыIуагъ илъэсым ыкIэм джаущтэу джыри дунэе конференц рагъэкIокIыныр. Ар хьатхэмэ, ахэмэ ятарихъ, якультурэ, ящыIэныгъагъэ афэгъэхьыгъэщт. Мыщ фэшъхьафэу Нарт эпосыр хъурцабзэм ралъхьанэу Гупчэм щагъэнафэ.

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис, Тбылыс

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments