Newsletter
Name:
E-mail:

Хъурцэ хьыкумэтым хэтыщтхэр агъэнэфагъэх

admin - 2015-12-29 20:19:43

 

Хъурцэм премьер-министрыкIэу фэхъугъэ Квирикашвили Георгий хьыкумэтыкIэм хэтыщтхэр тыгъэгъазэм и 29 къыхигъэщыгъэх. ЫпэкIэ лажьэщтыгъэ министырхэр яIэнатIэхэм къатенэжьыгъэх. Зы зэблэхъуныгъэу хъугъэр. Ежь Квирикашвили зырипэщэгъэ IэкIыб IофхэмкIэ Iахьым пащэ фэхъугъ экономикымкIэ министырыгъэу Кумсишвили Дмитрий.

Квирикашвили Георгий IэнэтIакIэм Iухьанэу политикэ партэу «Хъурцэ хъопсапIэм» къызхигъэкIыгъ премьер-министрыгъэу Гарибашвили Ираклий ежь ишIоигъоныгъэкIэ IэнатIэр зегъэтIылъ нэуж. Ащ фэдэ лэжьэн гъэтIылъыным лъапсэу фэхъугъэр хъурцэ IэнэтIэIыгъым къыIуагъэп. ЫпэкIэ Квирикашвили Хъурцэм иIэкIыб IофхэмкIэ Iахьым ипащэу лажьэщтыгъэ.

Премьер-министрыкIэм мы мафэхэм къыхигъэщыгъэх хьыкумэтыр зэрылэжьэщт шапхъэхэр. Квирикашвили къызэриIуагъэмкIэ, лэжьэныр фэгъэзэгъэщт зэмызэгъныгъэу ыкIи зэпэчыжьэныгъэу цIыфмэ азфагу дэлъым идэгъэзыжьын, Европэ Зэпхымрэ НАТОмрэ хэщэгъэныр ялъэныкъо шъхьаIмэ зэращыщыр ары нэмыкIхэри.

Премьер – министрым изэблэхъун къэблэгъэрэ 2016 илъэс парламент хэдзынхэм зэряпхыгъэм ицыхьэ телъэу къыхегъэщы Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ хъурцэ политологэу Лебонидзэ Соломон.

Лебонидзе: 2016 илъэсым Хъурцэм хэдзынхэр щыIэщтых. Политик купэу «Хъурцэ хъопсапIэм» гухэлъ иI унэшъошIым къыIунэжьынэу. Гарибашвили Ираклий купымкIэ гупсэф цIыфыгъэп, сыда пIомэ ащ Хъурцэ Iэшъхьэтетым зэфыщытыкIэ дэгъухэп дыриIагъэхэр. Арышъ ар зэблахъунэу рахъухьагъэу сэлъытэ. Премьер-министрыкIэу къаIуагъэ Квирикашвили джырэ хъурцэ Iэшъхьэтетым зэфыщытыкIэ дэгъухэр дыриIэщтхэу къыIуагъ, оппозицми зэфыщытыкIэ тефэхэрэр дыриIэщтых. Премьерым изэблъэхъуныгъэ анахьыбэрэмкIэ хэдзынхэм япхыгъэу сэлъытэ.

Фитыныгъэ Радио: ТекIыгъэ премьер-министрэу Гарибашвили Ираклий иIофшIэн уеплъмэ сыда къыдэхъугъэуи къыдэмыхъугъэуи зигугъу къэпшIышъущтыр?

Лебонидзе: Гарибашвили къыдэхъугъи къыдэмыхъугъи иI. Ар унэшъошIым зыIутыгъэ уахътэм Европэ Зэпхым визэ щытыкIэр Iуихыгъ Хъурцэм ицIыфхэм апае. ЧIыпIэ дэйхэм ащыщ экономикыр къызэрефэхыгъэр, ахъщэ пыутыныгъэр. Мыхэм фэмэ-бжьымэ дэй къаты.

Фитыныгъэ Радио: Хъурцэм премьер-министрыкIэу фэхъугъэ Квирикашвили иполитикэ лэжьэныгъэ гъогу фэгъэхьыгъэу сыд къепIолIэн плъэкIыщытыр?

Лебонидзе: Ар нахь къабз, джыри Гарибашвили нахьри нахь ышIэщтымкIэ кIоцIылъыныгъэ ин иI. Гарибашвили нахь пхъашэу афыщытыгъ оппозицми, къэралыгъо Iэшъхьэтетми. Мыдрэр нахь дипломату щыт.

Фитыныгъэ Радио: Соломон, о зэрэплъытэрэмкIэ, Урысыем фэгъэзагъэу премьер-министрыкIэм иIофшIэн зэхъокIныгъэхэр хэхъухьащтха?

Лебонидзе: Сэ сызэреплърэмкIэ, зи зэблэхъугъэ хъущтэп. Джа политикэу щыIагъэр пыдзэжьыгъэ хъущт. Урысыер амыгъэгубжыным пылъыщтых. Аущтэу ашIэщтыгъэ ыкIи ашIэщт. Ащ фэдэ зекIуакIэм ишIогъэщтыр уахътэм къыгъэлъэгъощт. Ащ фэдэ зекIуакIэм къыхеубытэ Урысыем ылъэныкъокIэ къэIоныгъэ пхъашэхэр амышIынхэр.

Хъурцэм ипремьер-министрэу лажьэщтыгъэ Гарибашвили 2015 илъэсым тыгъэгъазэм къыхигъэщыгъ ежь иунашъокIэ иIэнатIэ зэригъэтIылърэр. 2012 илъэсым чъэпыогъум и 25 Гарибашвили Хъурцэм ухъумэн IахьхэмкIэ иминистрэу иIагъ, 2013 илъэсым шэкIогъум и 20 Хъурцэм ипарламент хэтыщтхэр ыгъэунэфгъагъэх ыкIи Гарибашвили премьер-министрэу тырагъэуцогъагъ.

Премьер-министрыкIэу тырагъэуцуагъэ Квирикашвили Георгий 2006 -2011 илъэсхэм «Карту –банк» зыцIэу сатыушIэу, Хъурцэм ипремьер-министрыгъэу, «Хъурцэ хъопсапIэ» политикэ купыр зыгъэпсыгъэ Иванишвили Бидзинэ зием ипэщагъ. 2012 илъэсым экономикымкIэ министрыгъ, IэкIыб IофхэмкIэ Iахьым ипэщагъ.

Фитыныгъэ Радио, Щэрджэс Ларис, Тбылыс

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments