Newsletter
Name:
E-mail:

Къэзыгъэзэжьыгъэхэм адэлажьэрэ республикэ комиссием зэфэхьысыжьхэр ышIыгъэх

admin - 2015-12-24 16:08:33

 

Сирием къикIыжьыгъэ тилъэпкъэгъухэм IэпыIэгъу афэхъугъэным пае зэхащэгъэ комиссием изичэзыу зэхэсыгъо мы мафэхэм щыIагъ. Мы илъэсым Iофэу зэшIуахыгъэхэм зэфэхьысыжьхэр афашIыгъэх

Сирием къикIыжьыгъэ тилъэпкъэгъухэм IэпыIэгъу афэхъугъэным пае зэхащэгъэ комиссием изичэзыу зэхэсыгъо мы мафэхэм щыIагъ. Мы илъэсым Iофэу зэшIуахыгъэхэм зэфэхьысыжьхэр афашIыгъэх.

Ар зэрищагъ комиссием ит­хьаматэу, АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат. Джащ фэдэу зэхахьэм хэлэжьагъэх АР-м и Вице-премьерэу Наталья Широковар, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу Мырзэ Джанбэч, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владислав Федоровыр, Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэп­хыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, министрэхэм я Кабинет щыщхэр, ведомствэ зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр.

Сирием къикIыжьхи тиреспубликэ къэзыгъэзэжьыгъэ ти­лъэпкъэгъухэр щыIэныгъэм зэрэ­хэгъозэжьыхэрэм, IэпыIэгъу афэ­хъугъэным епхыгъэ Iоф­тхьабзэу зэрахьэхэрэм Шъхьэлэхъо Аскэр къатегущыIагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, непэрэ ма­фэм зихэкужъ къэзыгъэзэжьы­гъэ нэбгырэ 600-м ехъу Адыгеим щэпсэу. Ахэм ащыщэу 70-р студентых. Нахьыбэм ахь­щэ атызэ фэтэр къаубыты, ау псэупIэ зэзыгъэгъотыхэрэм яп­чъагъи илъэс къэс хэхъо. Гу­щыIэм пае, Мыекъуапэ фэтэр 13-рэ чIылъэ уни 6-рэ щызэ­рагъэгъотыгъ, псэупIитIу агъэ­псы, ащ нэмыкIэу чIыгу Iахьищ къащэфыгъэу унэшIыныр ра­гъэжьэщт. Афыпсыпэ къоджэ псэупIэм нэбгыри 140-рэ щэпсэу. Ахэм унэ 20 афашIыгъ. Къуаджэу Мэфэхьаблэ Сирием къикIыжьыгъэ тилъэпкъэ­гъухэм чIыгу Iахь 37-рэ щара­тыгъ, унэгъуищымэ псэупIэ­хэр ашIыгъах, щымэ агъэпсы пэт.

Къэзыгъэзэжьыгъэхэр рес­пуб­ликэм илъ щыIакIэм хэгъэ­гъозэгъэнхэмкIэ гупчэм иIофы­шIэхэр Сирием къикIыжьыгъэ­хэм ятхылъхэм ягъэпсынкIэ IэпыIэгъу афэхъух. Мы илъэсым ащ фэдэу нэбгыри 171-мэ яшIуагъэ арагъэкIыгъ. Сирием къикIыжьыгъэ тилъэпкъэгъухэм ясабыйхэр гъэсэпIэ учреждении 10-мэ ащеджэх. 2014 — 2015-рэ илъэс еджэгъум гурыт еджапIэхэм нэбгырэ 86-рэ ачIэсэу къалъытагъ. 2015-рэ илъэсым Iоныгъом и 1-м ехъу­лIэу Сирием къикIыжьыгъэхэм якIэлэ 74-рэ гурыт еджапIэхэм къякIолIэжьыгъ. Ахэм ыпкIэ хэмылъэу тхылъхэр араты­гъэх. Зэтыгъо къэралыгъо ушэтынхэм шъхьафэу зафагъэхьазыры.

Сирием къикIыжьыгъэ ти­лъэп­къэгъухэм урысыбзэр, тарихъыр арагъэшIэным республикэм ынаIэ тет. Республикэ программэхэм къадыхэлъы­тагъэу 2015-рэ илъэсым сомэ мин 268-м ехъу егъэджэнхэм апэIухьанэу агъэнэфэгъагъ. Урысыем ыкIи Адыгеим якультурэ, ахэм яхэбзэгъэуцу­гъэхэм яхьылIэгъэ курсхэри афызэхащагъэх.

2015-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу Феде­ральнэ хэбзэгъэуцугъэм зэ­хъо­кIыныгъэхэр зэрэфэхъу­гъэм къы­хэкIэу IэкIыб къэралхэм къа­рыкIыжьыхэрэр Урысыем щыпсэунхэм ыкIи щылэжьэнхэм пае урысыбзэ зэраIэкIэ­лъыр, хэбзэгъэуцугъэу щыIэхэр зэра­шIэхэрэр къэзыушыхьатырэ тхылъ къыдахын фае. Комиссием зэригъэнэфагъэу, урысыбзэ зыщызэрагъэшIэрэ еджапIэ­хэу урысыбзэмкIэ къэралыгъо тестирование зышIыхэрэм Адыгэ къэралыгъо университетыр ахэт.

Апшъэрэ еджапIэхэм ягугъу пшIын зыхъукIэ, 2014 — 2015-рэ илъэс еджэгъум Адыгэ къэралыгъо университетым иподготовительнэ отделение нэбгырэ 25-мэ къаухыгъ, бакалавриат ыкIи магистратурэ программэмкIэ еджэнхэу нэбгырэ 22-рэ чIэхьагъ. 2015 — 2016-рэ илъэс еджэгъум подготовительнэ отделением нэбгыри 5, бакалавриат програм­мэмкIэ еджэнхэу нэбгырэ 16 аштагъ. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым 2015-рэ илъэсым Iоныгъом и 1-м ехъулIэу студент 14 ще­джэнэу къекIолIагъ.

Джащ фэдэу зихэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэхэм IофшIапIэ ягъэгъотыгъэнми зэхэсыгъом игугъу щашIыгъ. Мы илъэсым къыхиубытэу нэбгырэ 27-мэ IофшIэпIэ чIыпIэ зэрагъэгъоты­нымкIэ IэпыIэгъу афэхъугъэх. Ахэм янахьыбэр псэолъэшIы­ным хэт, медицинэм, сатыум, дэн-бзэным, культурэм зафэзгъэзагъэри макIэп.

Къэзыгъэзэжьыгъэхэм Iэпы­Iэгъу афэхъугъэнымкIэ фондым ыкIи АР-м IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ и Министерствэ яшIуагъэкIэ унэгъуи 136-мэ IэпыIэгъу алъы­Iэсыгъ. ИлъэсыкIэм ехъулIэу джыри IэпыIэгъу афэхъунхэу Премьер-министрэм пшъэрылъ къыгъэуцугъ.

— Тилъэпкъэгъухэр щыIэны­гъэм хэгъэгъозэгъэнхэм пае тшIэрэр бэ, ау ахэм алъэны­къокIэ гумэкIыгъохэр джыри мымакIэу щыIэх, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Заом къыхэкIыжьыгъэ тилъэпкъэгъу­хэм щыIэкIэ-псэукIэ тэрэз яIэ­ным тынаIэ тедгъэтыныр ыкIи IэпыIэгъу тафэхъуныр типшъэ­рылъ. АщкIэ министерствэхэм, къулыкъухэм, муниципалитетхэм, къоджэ псэупIэхэм, нэ­мыкIхэми яIофшIэн джыри нахь агъэлъэшын фае.

Сирием къикIыжьыгъэхэм 2016-рэ илъэсым IэпыIэгъу зэ­рафэхъущтхэ лъэныкъохэр Iоф­тхьабзэм щагъэнэфагъэх.

ПIатIыкъо Анет.

Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъы.

adygvoice.ru

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments