Newsletter
Name:
E-mail:

Адыгэ Республикэр туризмымкIэ мыхъопсапIэу зэралъытагъэм дырагъаштэрэп

admin - 2015-12-10 16:53:16

 

Адыгеир туризмым ылъэныкъокIэ хъопсапIэу щымытэу зэралъытагъэмкIэ кIэлъыплхакIохэри, туристхэри, хэкум исыбэхэри емызэгъхэу къыхагъэщы. Мыщ фэдэ АдыгеимкIэ туризмым ищытыкIэ лъэгапIэ езытыгъэ уплъэкIун гупчэу «Рейтинг» зыфиIорэм кIэуххэр къыдигъэхьагъэх журналэу «Зыгъэпсэфыныгъэр УрысыемкIэ» зыцIэм.

КIэщакIохэм къызэрэхагъэщрэмкIэ, шъолъырхэр лъэныкъуибгъукIэ ауплъэкIугъэхэу ары. Ахэм ащыщых туризм сатыум иушъомбгъуныгъэ илъэгапIэ, туризм фэIо-фашIэхэм якъегъэкIокIын, урысыем исхэмрэ ыкIи IэкIыбым къикIхэрэмрэ шъолъырым къызэреблагъэхэрэр, чъыопсым изытет фэшъхьафхэри.

КIэлъыплъэкIуабэми къыхагъэщы, Адыгеим туризм IофымкIэ ыужрэ уахътэм лъыкIотэнгъэхэр ышIыгъэхэу къыхагъэщми, туристхэм агъэфедэшъущт фэIо-фашIэхэр икъу фэдизэу зэрымыушъомбгъугъэхэр.

Адыгеир туристхэмкIэ мыхъопсэпIэ чIыпIэу къызэралытагъэм дырамыгъаштэу къаIо хэку унэшъошIхэм.

Туризм Iофым тегъэпсыхьагъэ Iахьым къызэрэщыхагъэщрэмкIэ, хэкум икIыгъэ илъэсым щыIагъэх турист нэбгырэ мин 300 ехъу. Ар ыпэрэ илъэс къэгъэлъэгъонхэм анахьри нахь инэу Iахьым къыщаIо, къетхы «Юга.ру» къэбар къулыкъум.

Фитыныгъэ радиор кIэупчIагъ Адыгеим исхэм мы IофымкIэ яеплъыкIэ.

Ирин: Адыгеим чIыпIэ дахэхэр иIэх, арышъ туристхэми зыкъащэи хъугъэ нахь. IэкIыбым кIожьхэрэп. Чъыопсыр тихэку щыдах. ГущыIэм пае, къушъхьэхэу Лъэгъо-накъэ кIымафэми къеблагъэх хьакIэхэр. ТиунагъокIэ тэри гъэмафэрэ къушъхьэхэм, псыкъефэххэм тыкIоу хъоу къыхэкIы.

Заур: Адыгеир ины, къушъхьабэ ит, псыхъуабэ иI. Мары защыдгъэпсэфынэу, тыщыджэгунэу спортымкIэ чIыпIэ дах жэхэм тэкIо. Урысыем исхэр зэкIэ загъэпсэфыэу къэкIо.


АдыгеимкIэ туризмымкIэ Iахьым къызэрэщыхагъэщрэмкIэ, фэIо-фашIэхэм язегъэушъомбгъун хэку ахъщалъэм щыщэу ыужрэ уахътэм сомэ миллиарди 3 ехъу пэIуагъэхьагъ.

Адыгеимр туристхэмкIэ хъопсапIэу щыт фэдэ щымыIэ ичъыопс дахэхэмкIэ, фэIо-фашIэхэмкIэ уасэ зэфэшъхьафхэмкIэ, гъэпсэфын лъэпкъ зэфэшъхьафхэмкIэ, къыхагъэщы кIэлъыплъакIохэм.

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments