Newsletter
Name:
E-mail:

Тыгъэгъазэм и 12-м Лэгъо-Накъэ кIымэфэ фестивал щызэхащэщт

admin - 2015-12-01 23:19:14

 

КIымафэр къэблагъэ. Тикъушъхьэхэм защагъэпсэфыныр зикIасэхэмкIэ ар гушIуагъо. Адыгэ Республикэм щызэхэщэгъэ туроператорхэм, зыгъэпсэфыпIэхэм цIыфхэм кIымафэм зызэращарагъэгъэпсэфыщтым зыфагъэхьазыры. Ащ егъэжьапIэ фэхъущт тыгъэгъазэм и 12 - 13-м къушъхьэтешъоу Лэгъо-Накъэ щызэхащэщт кIымэфэ фестивалыр.

Адыгэ Республикэм туриз­мэмкIэ ыкIи зыгъэпсэфыпIэ­хэмкIэ и Комитет макъэ къызэ­ригъэIугъэмкIэ, кIымэфэ зыгъэ­псэфыгъо уахътэр къызэрэзэ­Iуа­хыщт фестивалым «Лэгъо-Накъ. КIымэфэ къушъхьэхэм ямэфэкI» зэреджагъэхэр.

Ыгу щизэу зызыгъэпсэфы зышIоигъо пстэури фестивалым рагъэблагъэх. ЦIыкIуи, ини, зэ­ныбджэгъу купхэу къэкIощт­хэми, зэрэунагъоу зэхэтэу къушъхьэм дэкIоещтхэми мэ­фитIум ашIэн икъун агъотыщт. Ащ хэлэжьэщтых Краснодар краим, Ростов хэкум, Адыге­им, Урысыем ичIыпIэ зэфэшъ­хьафхэм къарыкIыхэрэр. Зэнэкъокъу зэмылIэужыгъохэр ахэм афызэхащэщтых, къушъхьэм лыжэхэмкIэ ыкIи Iажэ­хэмкIэ къечъэхыщтых, ос Iаш­кIэ ешIэщтых, фаехэр жьы къабзэм щыпщэрыхьащтых, яIэ­пэIэсэныгъэ къэзыгъэлъагъо зышIоигъохэм къагъэхьазыры-гъэ хьап-щыпхэр щащэщтых.

Фестивалым кIэщакIо фэхъу­гъэх обществэу «Ярмарка отдыха» зыфиIорэм ипащэу Ольга Ивановар, компаниеу «Высокий сезон» зыцIэм итхьаматэу Галина Курчинскаяр, Адыгэ Республикэм туризмэмкIэ ыкIи зыгъэпсэфыпIэхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Къэлэшъэо Инвер. КIымэфэ зыгъэпсэфыгъом фэ­гъэхьыгъэу Инвер къыIуагъ:

- Фестивалэу зэхатщэрэм мы илъэсым этнофестивалэу Адыгеим щырекIокIы­гъэхэр лъигъэкIо­тэщтых. Адыгеим ыкIи Краснодар краим икъушъхьэ зыгъэпсэфыпIэхэр зыщызэпэблэгъэ чIыпIэм апэрэу ар щызэхэтэщэ. Ахэр къушъхьэтешъоу Лэгъо-Накъэ къыхеубытэх, цIы­фы­бэ къызэкIолIэрэ чIыпIэх. Пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэдгъэуцужьырэр Лэгъо-Накъэ зыщыбгъэпсэфыным зэрэтегъэпсыхьа­гъэр ядгъэшIэныр, ядгъэлъэгъуныр ары.

Зэрэкъэралыгъоу туризмэм нахь зыщегъэушъомбгъугъэным иуахътэ къэсыгъ. Анахьэу Кав­казым ахэр зыгъэпсэфакIо къе­щэлIэгъэнхэм игъо шъыпкъ. Египет кIогъэгъэ цIыфхэм къа­щышIыгъэ тхьамыкIагъом ыуж ащи, нэмыкI хэгъэгухэми защызыгъэпсэфынэу кIохэ­рэм япчъагъэ хэпшIыкIэу къыщы­кIагъ. ЦIыфхэм мылъкоу гъогум, хьакIэщхэм атырагъэкIуа­дэрэр нахь макIэу Адыгеими Краснодар краими гъэмафи кIымафи защагъэпсэфын алъэ­кIыщт. Ар къыдэлъытагъэу фес­тивалым изэхэщакIохэм тигъу­нэгъу краим итуристическэ операторхэмрэ объединениехэмрэ зэгъусэхэу зыгъэпсэфакIо къа­кIо­хэрэм Iоф зэрадашIэщтым еусэнхэ агу хэлъ.

Фестивалым къакIохэрэм Лэгъо-Накъэ зыщыбгъэпсэфыныр зэрэтхъагъор янэрылъэгъу хъущт, етIани мыщ къагъэзэжьынэу фэещтых.

adygvoice.ru

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments