Newsletter
Name:
E-mail:

УФ къилъытэкъым Сирием щыщ адыгэхэм я хэку Iэпхъуэжыну хуитыныгъэ яIэу

admin - 2015-11-21 23:04:46

 

Дунейпсо Адыгэ Хасэм Урысые Федерацием и хамэ къэрал IуэхухэмкIэ министерствэм тхыгъэ иригъэхьау щытам и жэуап къэкIуэжащ. Абы къызэрыхэщымкIэ, адыгэу хамэ къэрал исхэм хуитыныгъэ яIэкъым Урысейм нэхъ тыншу къэIэпхъуэфыну, дефтерхэр нэхъ гъэтыншауэ къыдахыфыну.

Министерствэм къызэрыщалъытэмкIэ, Сирием щыщ адыгэхэр адрей хамэ къэрал цIыхухэм хуэдэу щыту аращ, икIи адрей Сирием и цIыхухэм хуэдэ дыдэущ Урысейм зэрилъагъур. Мыр етIуанэ официал жэуапщ Урысейм и къэрал къулыкъухэм къабгъэдэкIыу, Сирием щыщ адыгэхэр я хэкум къэкIуэжыну хуимыту жызыIэу.

Япэу апхуэдэ жэуап къэзытыжау щытар Лъэпкъ зыхущытыкIэхэм и департаментым и директор Журавский Александрщ. Абы жиIау щытащ Сирием ис адыгэхэр Урысейм и хэкуэгъуу къэлъытапхъэу щымыту, икIи нэхъ гъэтыншауэ Урысейм ахэр къагъэIэпхъуэ мыхъуну жиIэу. Иджы ар дыдэр жеIэр хамэ къэрал IуэхуэмкIэ министерствэм.

Хуитыныгъэ Радиом и хъыбархэм мызэ-мытIэу зэрыхэтащи, адыгэ жылагъуэ IуэхущIакIуэхэми, диаспорэм щыщ адыгэхэми Iэджэрэ Урысей къэрал къулыкъухэм зыхуагъэзащ лъаIуэу Сирием щыщ адыгэ, зауэм хиубыдахэр я хэкум яшэжыну. Ауэ сыт щыгъуи жэуапыр адыгэхэр зэрыхуейм хуэдэу щытакъым. Хэт ахэр лъэпкъэгъуу къэлъытапхъэу щымыту жиIэт, хэти Урысейр Сирием ядоIэпыкъу, ахэр Сирием и цIыхущ - жаIэт. Мис иджыри зы жэуап къэкIуащ, икIи абы къикIыр кIэщIу жыпIэм, адыгэхэм нэхъ лейуэ хуитыныгъэ яIэкъым Урысейм къэIэпхъуэну.

"Адыгэ хэкужь" жыхуиIэ жылагъуэ зыгухьэныгъэм и тхьэмадэ Мурзэкъан Абубэчыр мы тхыгъэм теухуауэ жиIэр мыращ: 

"Дунейр зэрыщыту зыхэзэрыхьащ. МыдэкIэ адыгэхэм ди Iуэхури нэхъ еижщ жомыIэмэ, зыкIи нэхъ щIагъуэкъым. Псалъэм папщIэ, Сирием теухуауэ лъэIуащ, мыпхуэдэу ди лъэпкъэгъухэр мыпхуэдэ зэманым икIат, къэфшэж - жаIэу. Зэкъым, тIокъым абы зэрызыхуагъэзар, ауэ сытым дежи "хьэуэ" псалъэр дыхьэшхэн дыдэу, къемыкIуу, "апхуэдэ гъэхэм апхуэдэ щыIакъым", - жаIэу, тщIэкъым - жаIэу.

Мы Урысейм и блэкIар щыхуей дакъикъэм ехъуэж.

Сирием щыкIуэдри, къыщекIуэкIри, зыри къафIэIуэхукъым. Адыгэри дакъыфIэIуэхуххэкъым.

Мыбы елъэIуам къыжраIэныр ищIэу лъэIуащ. Мыбы улъаIуэн хуейуэ аракъым. Мыбы жеIэн хуейуэ аращ: "Мыр си лъэпкъэгъущ, сэ си бынхэщ, си къуэшхэщ, си шыпхъухэщ. Ухуеймэ дауи щIы. Ухуеймэ жэщу къишыж, ухуеймэ махуэу къишыж, ауэ мыхэр къэшэж", - жыIэу адыгэ лъэпкъыр къызыщIэувэн хуейщ.

Апхуэдэ хэмытрэ, уэрей уи гъащIэ минкIэ уагъэлъэIуэн. Лъэгуажьэмыщхьу зыкъидзэ жаIэнщи уей уагъэлъэIуэн. Уей уи Iэгур шияуэ къэлъаIуэ жаIэу укъагъэлъэIуэн. . Ди хэкур мис мыращи, ноби ныжэби хэт имысами, абы дэ ди цIыхур къитIысхьэжын хуейщ.".

***

Хамэ къэрал IуэхухэмкIэ министерствэм къикIа тхыгъэм къызэрыхэщымкIэ, адыгэхэр куэд хъууэ Урысей лIыкIуэ унэм Iухьакъым, "ди хэкум дыфшэж" жаIэу.

Министерствэм и департамент регионхэм я зыпыщIэныгъэхэм елэжьым и тхьэмадэ Васнецовым зэритхымкIэ, апхуэдэу щIыщытыр адыгэ Сирием исхэм я хэкуу Сириер къалъытэри аращ, икIи а къэралым кууэ хэпшэхъухьащи аращ.

"Сирием зыгуэр къикIыну хуейуэ щытыми, ахэр абы щIыхуейр я шынагъуэншагъэр аращ", - жеIэри къыхощ.

КъулыкъущIэм зэритхымкIэ, Сирием ис адыгэхэм Урысей дефтерхэр нэхъ гъэтыншауэ къыщыратыныр абыхэм я адэ-анэхэм щыщ зым Урысей паспорт иIэрэ Урысейм щыпсэуу щытмэщ. НэгъуэщI Iэмал ахэм Урысей дефтерхэр къаIэрыхьэну къыщыкъуэкIыныр ахэр Урысейм Iэпхъуэ щытмэщ.

Адыгэхэр Урысейм зэуIуу къашэжу Урысей паспортхэр иратыну жыхуаIэр къэрал хабзэкIэ къемызэгъыу жеIэр Васнецовым. Апхуэдэ хуитыныгъэ лей адыгэхэм ирату щытым, адрей Сирием и цIыхухэм къащыхъункIэ хъунущ дакъузэу, Iумпэм ящIу Урысейм и президент Путин Владимир и унафэкIэ Урысейм езым и лъэпкъэгъуу къелъытэр, икIи дэIэпыкъуурэ къэралым кърешэж урысыбзэ зыщIэу, урыс культурэм щыщу зыкъэзылъытэжхэр. А унафэр утыку къыщихуам адыгэхэр тхьэусыхау щытащ, "езым я лъэпкъыбзэр ящIэжым ар ирикъуу щытын хуейщ" - жаIэу, "урысхэм фIэкI хэкуэгъуу щымыту ара?" - жаIэу. Ауэ къызэрикIымкIэ, адыгэ псори хэкуэгъу хъукъым, ар мыхъуу урысыбзэ зыщIэхэр аращ, урыс культурэм зыхэзыбжэхэр аращ.

Нэхъ ипэIуэкIэ Урысейм унафэ ищIау щытащ Сирием щыщу зауэм зыщызыхъумэхэр къэралым къыримыгъыхьэну. Къэрал тетхэм къызэралъытэмкIэ, Башар Асад ядэIэпыкъуу дзэр ирашауэ зэрызауэмкIэ ахэр Сирие къэралыми, абы и цIыхухэми ядоIэпыкъу, икIи абы нэхъ лейуэ сэрэп къыщIахьын щыIэкъым.

Къэбэрдей-Балъкъэр, Хуитыныгъэ Радио,
Бэрокъуэ Артур

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments