Newsletter
Name:
E-mail:

Урысые президентым мылкушхо къешIэкIыгъ

admin - 2015-11-11 07:50:31

Екатерина Тихоновэ

Агентство Рейтер гъубджым къытридзагъэм къызэрэщиIорэмкIэ, урысые президент Владимир Путин мылкушхо къешIэкIыгъ, ащ иунагъо щыщхэм, ащ ипэблагъэ цIыфхэм ар аIэ илъ.

Ащ фэдэуи Агентствэм къетхы Мэзку къэралыгъо университетым Екатерина Тихоновэ чIыпIэ лъагэ зэрэщиIыгъыр, ар урысые президентым ыпхъу нахьыкIэнкIи хъунэу къэбар гъэIухэм ыпэкIэ къатхыгъэу щытыгъэмкIэ тегъэптыхьаныгъэ къышIыгъ «Газпромбанк» итхьаматэ Андрей Акимов. Ащ къызэриIуагъэмкIэ- ар Путин ипшъашъ,Тихонова лъэкъуацIэ джыдэдэм ехьы. Илъэс 29-рэ зыныбжь Екатерина Тихонова, Кирилл Шаламов ишъхьагъус, урысые президентым бэшIагъэу иныбджэгъу Николай Шаламов ар икIал.

Шаламов нахьыжъыр « Урысые» банкым и акционер, Кирилл Шаламов ыкIи ащ ишъхьагъусэ Екатерина доллар миллиарди 2 фэдиз яI, Рейтер финанс экспертхэм зэралъытэрэмкIэ.

Кирил Шаламов мылкум инахьыбэ акцыр къызIэкIигъэхьагъ Путин бэшIагъэу иныбджэгъоу щытыгъэ Геннади Тимченко ыIыгъыгъэр. НыбжьыкIэхэм мылкоу яIэм щыщ француз хы гъэпсэфыпIэ Биарриц щыIэ вилэу доллар миллиони 3700 фэдиз зыуасэр , ари Тимченко иягъэу къызIэкIэгъахьэжьыгъ. Агентство Рейтер къызэритхырэмкIэ ,Екатерина Тихонова ыкIи Кирилл Шаламов мылку IофымкIэ зи къаIон адагъэп.

Фитыныгъэ Радио

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments