Newsletter
Name:
E-mail:

Натхъо Разыет: Зи Хэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэхэм къэралыгъо IэпыIэгъу ятыгъэн фае

admin - 2015-11-06 12:15:21

 

Урысые Зэгохьэныгъэм и Къэралыгъо Хасэ (Думэ) илIыкIоу (депутат) Натхъо Разыет Адыгэ Хэкум икъэралыгъо зэхэщэгъэ-купэу «Зи Хэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэхэр хэзыгъэгъозэжьхэрэ Гупчэр» зыфиIорэм джырэблагъэ щыIагъ. Нафэу зэрэщытымкIэ, зышъхьэ къезыхьыжьэжьыгъэ нэбгырэ 252-рэ ащ датхагъ ыкIи унэгъуи 10 щэпсэу, ахэм янахьыбэр Сирие Араб Хэкум къикIыгъ.

Хасэ лIыкIом зышъхьэ къезыхьыжьэжьыгъэ цIыфхэу хьадэгъур къызышъхьащыхьагъэхэу илъэсыбэхэм зыщыпсэугъэхэ чIыпIэхэр къэзыбгынэн фаеу хъугъэхэм зэдэгущыIэгъу адыриIагъ.

ЗэIукIэгъум илъэхъан цIыфхэр зыщыпсэухэрэ унэхэм, кощын Iофым, чылагъо-Iоф лъэныкъом япхыгъэ Iофыгъо­хэр къаIэтыгъэх. Нахьыбэмэ джэуап гъэнэфагъэ агъотыгъ, адрэхэр Хасэ-лIыкIохэр ахэплъэнхи, джэуап гъэнэ­фагъэ къаратыным пае къагъэнагъэх.

- Сэ зэрэсшIошIырэмкIэ, зи Хэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэхэм ящыIэныгъэ­кIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэ хъунхэм пае шэпхъэ хэку-хабзэ лъапсэу щыIэхэм щыкIагъэу афэхъухэрэм джыри зэ ахэплъэжьыгъэн фае, анахьэу етIани гущыIэу къэзыгъэзэжьыгъэ(репатриант) зыфиIорэм къыхиубытэхэрэм афэгъэхьыгъэу. Нэужым етIанэ зэгъохьэныгъэ ыкIи шъолъыр фэгъэкIотэныгъэхэу ахэм аратын алъэкIыщтым егупшысэгъэн фае. Сэри сфэлъэкIыщтымкIэ а Iофхэм япхыгъэу кIуакIэу сиIэр згъэфедэщт, - икIэухым къыIуагъ Натхъо Разыет.

Ащ нэмыкIэу Натхъо Разыет Гупчэм щыпсэухэрэм чылагъо ыкIи нэмыкI лъэныкъохэмкIэ яIофхэм язытет зыщи­гъэгъозагъ, унэгъуи 10-мэ зэтыгъо ахъ­щэ IэпыIэгъу аритыгъ, хасэ-лIыкIо Iоф­шIэнэу ыгъэцакIэрэм тегъэпсыхьагъэу яфедэхэр къыухъумэнхэм пае кIуакIэу щыIэр зэкIэ ыгъэфедэнэу къыгъэгугъагъэх.

Мы къэбарэр Урысые Зэгохьэныгъэм и Къэралыгъо Хасэ (Думэ) илIыкIо иIэпыIэгъоу Къандор Анзор гъазетэу Адыгэ Макъэм къыщитхыгъэм къыхэтхыгъ.

 

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments