Newsletter
Name:
E-mail:

Ушу-саньда спорт бэнакIэмкIэ ШэкIо Бэлэ апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ

admin - 2015-10-26 14:57:48

Сурэтым итыр: ШэкIо Бэл.

Кавказым и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу ушу-саньдамкIэ Лабинскэ щыкIуагъ. Адыгэ къэралыгъо университетым и Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар колледж щеджэрэ ШэкIо Бэлэ апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ,- къетхы гъэзетэу Адыгэ Макъэм.

Челябинскэ хэкум, Дагъыстан, Ростов-на-Дону, Краснодар краим, Адыгэ республикэм, Чэчэным, нэ­мыкIхэм къарыкIыгъэ спортсменхэр бэнапIэм щызэIукIагъэх. ШэкIо Бэлэ килограмм 48-м нэс къэзыщэчырэмэ янэкъокъугъ, апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ.

Къэрэщэе-Щэрджэсым икъуа­джэу Кощ-Хьаблэ ШэкIо Бэлэ къы­щыхъугъ, спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэм апыщагъ. ТхэквондомкIэ, боксымкIэ Урысыем спортымкIэ имастер хъунымкIэ кандидат шапхъэхэр ригъэкъугъэх. Ушу-сань­дамкIэ итренерхэр Бжьэнтхьэлэ Алыйрэ Къэлэшъэо Аскэ­ррэ. Бэлэ колледжым дэгъоу ще­джэ, юрист сэнэхьатыр ыIэ къырегъахьэ.

- Адыгеим нэIуасэхэр, ныбджэгъухэр щызгъотыгъэх, - къе­Iуа­тэ ШэкIо Бэлэ. - Зэхахьэхэм, мэфэкIхэм сигуапэу сахэлажьэ. Адыгэ шъуашэм, адыгэ быракъым ямафэхэр гъэшIэ­гъонэу Мые­къуапэ щыкIуагъэх, ныбжьы­кIэхэр бэ хъухэу ащызэIукIагъэх, адыгэ джэгухэр къэлэ паркым, филармонием ыпашъхьэ дахэу ащы­рекIокIых.

- ГъукIэ Замудин шыкIэпщы­нэм, къамылым, нэмыкI адыгэ музыкальнэ Iэмэ-псымэхэм ныб­жьыкIэхэр афэгъэсэгъэнхэмкIэ зэIукIэгъоу зэхищэщтыгъэхэм сахэлажьэщтыгъ, - зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ ШэкIо Бэлэ. - Лъэпкъым итарихъ орэдхэмкIэ къытфиIуатэщтыгъ.

ШIэныгъэу зэригъэгъотыгъэр Б. ШакIом шIомакI, лъэпкъ искусствэм нахь куоу зыфигъасэ шIо­игъу, спортым ишъыпкъэу пы­лъыщт.

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments