Newsletter
Name:
E-mail:

Меркель: Европэ Зэкъуэтымрэ Украинэмрэ я зэгурыIуэр Урысейм зэран хуэхъукъым

admin - 2015-10-26 10:08:39

Германием и канцлер Меркель Ангелэрэ Украинэм ипремьер-министр Арсений Яценюкрэ 

 


Европэ Зэкъуэтымрэ Украинэмрэ хуиту сату зэдащIэну зэрызэгурыIуар Урысейм пэщIэувэкъым. Ар жиIащ Германием и канцлер Меркель Ангелэ.

Берлин къыщызэIуаха нэмыцэ-украинэ экономикэ конференцэм деж жэпуэгъум и 23-м Меркель щыжиIащ, экономикэ зэпыщIэныгъэфIхэр Украинэми Урысейми яхуиIэну Германиер хуейуэ.

«Дэ дыхуейщ Украинэм экономикэ пыщIэныгъэфIхэр Европэ Зэкъуэтми, Германиеми, апхуэдэуи Урысейми яхуиIэну» - жиIащ абы.

Европэ Зэкъуэтымрэ Украинэмрэ ассоциацэ зэгурыIуэныгъэр зэдащIащ нэгъабэ. ЗэгурыIуэныгъэм и лъэныкъуэхэм жаIэ, абы и мыхьэнэр Украинэр КъухьэпIэм и гъунэгъу хъунращ, ауэ Мэзкуум къелъытэ зэгурыIуэныгъэр Урысейм хамэкъэрал гъунэгъухэм щиIэ и хьэлэмэтхэм зэран хуэхъуу.

Меркель Украинэр апхуэдэу къыхуриджащ экономикэ зэхъуэкIыныгъэхэм адэкIи пищэну, коррупцэм дригъэкIуэкI бэнэныгъэр нэхъри щIигъэхуэбжьэну.

Абы жиIащ щытыкIэ тэрэзхэр къызэрагъэпэщмэ, нэмыцэ бизнесым Украинэм ахъшэ хилъхьэну хьэзыру.

Украинэ премьер-министр Яценюк Арсений къызэхуэсахэм яжриIащ, и къэралым деж иужьрей мазэхэм экономикэм нэхъ зиужь хъуауэ.

Ауэ къызэрыдыщIигъужамкIэ, къэралым и зэхъуэкIыныгъэхэр адэкIи иригъэкIуэкIын папщIэ ар Германием и дэIэпыкъуныгъэм хуэныкъуэщ.

Хуитыныгъэ Радио.

 

 

 

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments