Newsletter
Name:
E-mail:

Сирием икIыж адыгэхэм я хэкум ягъэзэжынымкIэ Урысейр иджыри сэбэп хъукъым

admin - 2015-10-20 19:42:42

 

«КъухьэпIэ къэралхэр Сирием дуней хабзэхэм къемызэгъыу, теуауэ абы къыщынэмыщIа абы къикIыу езым я деж къакIуэ щытыкIэ гугъум ихуа цIыхухэм дахэ-дахэу ядэмыIэпыкъуУрысейм жиIэ мыхъумэ езым и деж къакIуэ цIыхухэм зыкIи защIигъакъуэкъым»- жиIэу «Ведомость»-м итхауэ утыку къихуащ.

Псалъэм папщIэ, къухьэпIэ къэралхэм ирагъэкIуэкI IуэхухэмкIэ IуэхухэмкIэ ягъэкъуаншэу Урысейр къыщыпсэлъащ цIыхубэ зэкъуэтым я зэгухьэныгъэм и дейжикI езы Урысейм федерацэ хасащхьэм и унафэщI Валентинэ Матвиенко а упщIэм теухуауэ зыхуэгъазэныгъэхэр ищIащ.

ИкIи абы ипкъ иту къигъэлъэгъуащ Сирием икI цIыхухэм теухуауэ Урысейм иIэ Iэмалхэри къагъэсэбэпын хуейуэ.

Мыбы къидэкIуэу «Ведомость»-ым зэритхымкIэ Урысейм мы упщIэм теухуауэ Iэмал иIэхэр уигу хэзыгъахъуэн гуэр хуэдэу щыткъымэ.

Нэхъыбэу Сирием къикI мигрантхэу Урысейм кIуэну гукъыдэж зыщIхэр абы щыпсэу адыгэхэращ.

Ахэм ящыщ куэдым а къэралым къыщекIуэкI зауэм кърикIуа бэлыхьым ипкъ иту я хэкум Кавказ Ищхъэрэм ягъэзэжыну гукъыдэж яIэ пэтмик мы IуэхумкIэ Урысей хабзэхэр икъукIэ лъэпощхьэпо мэхъур.

Псалъэм папщIэ, Сирием IэщэкIэ зэпщIэувэныгъэ къыщекIуэкIхэр щыщIидзагъащIэм а къэралым икIыу я хэкум зыгъэзэжыф адыгэхэр нэхъыбэIуэу щытами иджыпсту ар зыхузэфIэкIыр икъукIэ нэхъ мащIэ хъуащ.

Псори зэхэтыу Сирием икIыжыу Кавказ Ищхъэрэм зыгъэзэжа адыгэхэм я бжыгъэр мин 2-м ноблагъэр.

Ахэм ящыщу КъБР-м кIуахэм я бжыгъэр цIыху 850-м щIегъур. Мыхэм ядэIэпыкъу адыгэ жылагъуэ IуэхущIакIуэхэми езы зи хэку зыгъэзэжа адыгэхэми къызэрагъэлъагъуэмкIэ ахэр зэрыт гугъуехьым теухуауэ иджыри къыздэсым дахэ-дахэу Урысейр сэбэп хъукъым.

Ахэм зэкIэрэ дэIэпыкъуэгъу яхуохъур республикэм щыпсэу адыгэ цIыху къызэрыгуэкIхэр. Мы упщIэм теухуауэ Iуэхум и щытыкIэр Хуитыныгъэ Радиом къыжриIащ «Жьэгу» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Борэ Аскер:

«Къэбэрдейм дэс цIыхухэр фIыуэ ядоIэпыкъур. Зыщыпсэухэм дыкIуэурэ доплъ сыт хуэныкъуэми. ИтIанэ ар къазэрыхуэдгъуэтыным иужь дитщ. Тхьэм жиIэмэ къулыкъущIэхэми дадэпсэлъэн ди гугъэщ. Иджыпсту зыгуэрхэр къокIуэж. Ауэ ипэм хуэдэжкъым. Мыбы зи благъэ щыIэу дэIэпыкъуэгъу зиIэхэращ нэхъ къакIуэжыфыр. Иджыпсту ахэм ядэIэпыкъур цIыху къызэрыгуэкIхэращ. Къэрал унафэщIхэр ди гъусэу дылэжьамэ нэхъыфI хъунут.»

Сирие адыгэхэу КъБР-м зыгъэзэжахэм я нэхъыбэхэм зыщыпсэуну унэхэр яIэрыхьащ. А Iуэхум теухуауэ нэхъыбэу ахэм сэбэп къахуэхъуар мы республикэм щыщ адыгэ хьэрычэтыщIхэмрэ цIыху къызэрыгуэкIхэмрэщ.

Языныкъуэхэм уасэ щIатыу фэтэр къащтауэ щопсэу. Сирие адыгэхэм ящыщ куэдым щIадзауэ щIым толэжьыхь, нэхъ зыхузэфIэкIхэми я IуэхущIапIэхэр къызыIуах. АрщхьэкIэ Сирием къикIыжа адыгэхэу мы республикэм щыпсэухэм я нэхъыбэм езым я IэщIагъэхэм ирилэжьэну Iэмал ягъуэткъым. ИкIи абы теухуауэ ахэм лъэпощхьэпо къахуохъур Урысейм и къэрал хабзэм къигъэув щытыкIэхэр.

Къэбэрдей-Балъкъэр. Хуитыныгъэ Радио.

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments