Newsletter
Name:
E-mail:

Столтенберг: Альянсым и дзэхэр Тыркум игъэкIуэну хьэзырщ

admin - 2015-10-09 11:54:01

 

Ищхъэрэ-Атлантикэ Альянсым и секретарь нэхъыщхьэ Столтенберг Йенс нобэ къыщыпсэлъащ альянсым хэт къэралхэм зыхъумэжыныгъэмкIэ я министрхэм Брюссель щрагъэкIуэкIа зэIущIэм.

Абы жиIащ Урысейм Сирием щищIэ зауэ Iуэхухэр гузавэгъуэу щIэхуабжьэу.

Столтенберг зэрыжиIамкIэ, Сирием щызэхаша урысей дзэ кампаниемрэ Тыркум и хьэуа къэухьхэр урысей дзэ кхъухьлъатэхэм зэрызэпаупщIымрэ япкъ иту альянсым и дзэхэр альянсым хыхьэ Тыркум игъэкIуэну хьэзырщ.

Абы адэкIэ къызэрыхигъэщамкIэ, Ищхъэрэ-Атлантикэ Альянсым тегъэчыныхьауэ зэхигъэкIынущ иужьрей къэхъугъэхэмрэ ахэм къапэкIуахэмрэ альянсым и шынагъуэншагъэм къызэрытещынум.

Урысейм хьэуа удынхэр Сирием деж ихын щIидзащ фокIадэм и 30-м.

Абы зэгуигъэпащ Анкъарарэ Штат Зэгуэтхэр я пашэу «Ислъам Къэрал» зауэлI гупым Сириемрэ Иракымрэ деж бэнэныгъэ ядезгъкэIуэкI коалицэм хэт къухьэпIэ къэрал зыбжанэрэ.

Махуихым и кIуэцIкIэ урысей дзэ кхъухьлъатэхэм Тыркум и хьэуа къэухьыр и нэхъ мащIэрамэ тIорэ якъутащ. Апхуэдэ къабзэу я Iэщэхэр тырку кхъухьлъатэхэм трагъэпсыхьащ.

Урысейм бэрэжьейм щIигъэхуэбжьащ Сирием деж их удыныр, Каспий тенджызым тет урысей кхъухьхэм яутIыпща хьэрэкIытIэхэр, Иранымрэ Иракымрэ ящхьэдэхри Сирием къыщыуащ.

Хуитыныгъэ Радио

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments