Newsletter
Name:
E-mail:

Лъэпкъ гъэкIуэд упщIэр къыщаIэтащ Мюнхен и деж

admin - 2015-09-08 20:26:58

 

2016 гъэм и гъатхэпэ мазэм и махуэхэу 28-26хэм ирихьэлIэу Мюнхен дэт шэрджэс щIэныгъэ къэхутакIуэ институт «TIM» зи фIэщыгъэцIэм игугъэщ Германием и деж шэрджэс лъэпкъ гъэкIуэдым теухуауэ къэралзэхуаку конференц щригъэкIуэкIыну. А хъыбарыр къитащ «Натпресс» хъыбарыбэ Iэмалым.

Коференц ирагъэкIуэкIынум утыку къыщыралъэн ягугъэщ 19нэ лIэщIыгъуэм Урысей империем лей зэрихьэу шэрджэс лъэпкъ гъэкIуэдыр зэрыщигъэIау щытар, мис а упщIэм теухуауи зыхуагъэзэнущ Европэ зэкъуэтымрэ Германие къэралыгъуэмрэ я унафэщIхэм. Апхуэдэ хъыбарыр щызэбгырагъэкIащ Фэйсбукым и напэкIуэцIхэм. «TIM» институтым и унафэщI Гъэдыуаджэ Заур зэрыжиIэмкIэ, конференцэм и къызэгъэпэщыным сомкIэ дыпэлъэщу щытмэ, къедгъэблагъэнущ Урысей Федерацэ правительствэмрэ парламентымрэ и лIыкIуэхэр. КъыщынэмыщIауи дащогугъ къедгъэблагъэ лIыкIуэхэм лъэпкъ гъэкIуэдыр зэрыщыIау щытамкIэ, арэзы техъуэнухэу жиIэу къыжиIащ, институтым и унафэщIым.

Мюнхен дэт шэрджэс щIэныгъэ къэхутакIуэ институт «TIM» зи фIэщыгъэцIэм, цIыхубэр къыхуреджэ, лъэпкъ гъэкIуэдыр зигу къеуэ дэтхэнэ зыри мы конференц екIуэкIынум зыкъригъэхьэлIэну икIи хахуэу хэтыну. Конференцыр къызэрагъэпэщын папщIэ мылъку хуеинухэщи, институтым къыбгъэдэкIыу лъэIукIэ захуегъазэ бизнесменхэмрэ, нэхъ зыхузыфIэкI бейхэмрэ сомкIэ дэIэпыкъуэгъу къахуэхъуу зыкъыщIагъэкъуэну. Нобэхэм къызэрагъэпэщынущ дэIэпыкъуныгъэ зыщIынухэм ехьэлIауэ тхылъымпIэ, бжыгъэхэр тету, сомыр здралъхьэнур наIуэ къищIу, жиIэу къыщыхощ фейсбукым щызэбграгъэкIа хъыбарым.

А Iуэхум теухуауэ и еплъыкIэр къыжеIэ Налщыч къалэ щыщ зы щIалэ ицIэ унэцIэр къыхимыгъэщмэ нэхъ къищтэу.

Нобэр къыздэсым адыгэ лъэпкъ гъэкIуэд зэрыщыIар зы къэралым зыкъуэхауэ жиIэкъым. Ар зыкъуэхауэ жыпIэфын щхьэкIэ я парламетхэми жаIэн хуейщ лъэпкъ гъэкIуэдыр зэрыщыIар.Ди адыгэхэм лъэпкъ гъэкIуэдыр зэрыщыIар къыжыфIэ жаIэу лъаIуэхэ щхьэкIэ, европэм и зы къэрал ини, къэрал цIыкIуми жаIакъым ар. Иджы институтым упщIэр къиIэтащ адыгэр зэрызытраукIар зэрыпэжымкIэ ар апхуэдэу зэрыщытыр яубзыхуну. Иджыри къэс хьэуэ хьэуэ апхуэдэ щыIакъым жаIэу щытащ ауэ, иджы ар и пэжыпIэр къыжаIэну иужь итхэщ. Иджы лъэпкъ гъэкIуэдыр зэрыщыIар наIуэ ящIыу щытмэ, мис абы арэзы техъуэ къэралхэм псоми я щIыналъэм зыми укъимыгъэувыIэу лэжьапIэкIэ IэнатIэкIэ къыбдэIэпыкъуу щытынущ. ИпIэ ирахуа лъэпкъ къытфIащынурэ журтхэм къэралхэр зэрыдэIэпыкъум хуэдэу къыддэIэпыкъун щIадзэнущ. Ар ахуэду ящIмэ Германие жыпIэми Фрацэ жыпIэми ущагъэпсэунущ. КIэщIу жыпIэмэ лъэпкъым и гъащIэм фIы и лъэныкъуэкIэ I00% зихъуэжынущ.

ЗыбгырагъэкIа хъыбарым и иужь сатырхэм институтым и лIыкIуэхэм лъэIу кIыщIатхащ. Лъэпкъ гъэкIуэдыр зэрыщыIамкIэ арэзы фытехъуэну тхыгъэ зыхуедгъэхьахэу Украина, Польша, Литва, Эстония Молдавия къэралыгъуэхэм зышыIэныгъэ зыхэвгъэлъи Германиемрэ Европэ зэкъуэтхэмрэ я жыIэ фыщIэт мы конференц тIэкIур зыфIэкIыху жаIэу.

Дыжьын Иннэ. Хуитыныгъэ радио. Къэбэрдей Балъкъэр

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments