Newsletter
Name:
E-mail:

Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэр хэкум къэзыгъэзэжьыгъэхэм адэIэпыщт бизнес цIыкIу къызэIуахынэу

admin - 2015-09-07 10:41:42

 

Дунае организациеу "Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэ" зыфиIорэм иинтернет сайт зэритымкIэ хасэр Адыгэ хэкум къэзыгъэзэжьыгъэхэм адэIэпыIэщт бизнес цIыкIу къызэIуахынэу. Къэзыгъэзэжьыгъэхэу IэпыIэгъу фаехэм хасэм тхьапэ фагъэхьын фае. А тхьапэм ратхэн фае, бизнесэу ашIышIтым ицIэр, бизнесыр егъэжьэным пае Iэмэ-псымэу ыщыкIэгъэщтхэм ахъщэу атефэщтыр, бизнесыр лэжьэным пае илъэсым ахъщэу тефэщтыр ыкIи бизнесым илъэсым ахъщэу къыгъэхъэщтыр зыфэдизыр.

"Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэм" къыфагъэхьырэ тхьапэхэм хасэм иэкономикэ комитет ахэплъэщт ыкIи рихъухьэщт хасэр IэпыIэгъу зыфэхъущтхэм.

Къэзыгъэзэжьыгъэхэу Бизнес цIыкIу къызэIуихынэу фаехэр хасэм тхьапэ къыфагъэхьын алъэкIыщт мы адресымкIэ info@circassianrepatriation.com
Хасэм исайт мары: circassianrepatriation.com

КъэIогъэн фае, "Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэр" илъэс ипэкIэ къызэIуахыгъ. Хасэм игупчъэ Канадэм ит.
Хасэм пшъэрылъ шъхьэIытIу иIэр: 1. хэкум къэзыгъэзэжьыщтхэм ыкIи къэзыгъэзэжьыгъэхэм адэIэпыIэныр ары. 2. Тыда щыIэ Адыгэ егъэзыгъэ чIыпIэ зифэкIэ дэпыIэнхэр ары.
Хасэм хэгъэгу 15 ащыщ Адыгэхэр хэтых. Хасэм тыдэ щыIэ Адыгэ хэхьэнэу фит ыкIи изэфэшъхьэф комитетхэм, IэнатIэхэм хэхьэнэу зыкъыгъэлъэгъон ылъэкIыщт. Хасэр политикэ Iофым хэлажьэрэп.

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments