Newsletter
Name:
E-mail:

Адыгэ хэкум къэзгъэзэжьыгъэхэм ямафэ Адыгэ республикэм щыхагъэунэфыкIы

admin - 2015-08-01 15:40:07

 

ШышхьаIум и 1 адыгэу къэкIожьыгъэхэм ямафэ Адыгеим щыхагъэунэфыкIы. ДжырэкIэ хэкум щэпсэух къэкIожьыгъэхэ адыгэ нэбгырэ I минрэ 600 ехъу, зэфэшъхьаф къэтынхэмкIэ. Ахэр къарыкIыжьыгъэх Тыркуем, Сирием, Иорданием, Югославием, Израиль ыкIи Европым икъэралыгъохэм. Мыхэм ащыщэу бэхэр ащэлажьэх джырэкIэ гъэсэныгъэ, еIэзэн Iахьхэм, унэзэтелъхьаным, ку гъэцэкIэжьыным, шхын гъэхьазырыным нэмыкI лъэныкъохэми. IэкIыбым къикIыжьыгъэ ныбжьыкIэ 78 Адыгеим иапшъэрэ еджапIэхэм ащеджэх. Ащ фэдэ къэтынхэр къехьых лъэпкъ Iофхэмрэ ыкIи IэкIыбым щыIэ адыгэхэм зэпхыныгъэ адыщыIэным тегъэпсыхьэгъэ хэку Iахьым.

Заом зэлъиштэгъэ Сирием къикIыжьыгъэр нэбгырэ 600 кIахьэу бэдаушмэ къыхагъэщы. Ахэм ащыщэу Мыекъуапэ - унэгъо 16-мэ, нэбгыри 170 къуаджэхэм атIэтIысхьаныр къыхахыгъэу, IэкIыб адыгэхэм яIофхэм афэгъэзэгъэ Iахьым къыщхагъэщы. Сирием къикIыжьыгъэ адыгэхэм уяплъмэ джырэкIэ къэралыгъом зэрисышъущтым пае ятхьапэ Iофхэр, унэу зычIэсыщтхэ Iофыгъохэр апэ зэрилъых. Унэ зыгъотыгъэхэм лэжьапIэр амыгъотэу бэдаушмэ къыхагъэщы, сыда пIомэ IофшIэпIэ чIыпIэхэр хэкум щымакIэх. Ежь Сирием къикIыжьыгъэ зырызмэ гукъаоу къаIо адыкIэ адыгэхэу къыджэщтыгъэхэмэ, ячIыгужъ «сирием щыщ» цIэкIэ къызэрэщяджэхэрэр.

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ адыгэ бэдауш лэжьакIоу Чундышко Заурбий къызэрэхигъэщыгъэмкIэ Сирием къикIыжьыгъэ адыгэхэм къэралыгъом къыпкъырыкIэу IэпыIэгъу гори агъотрэп, пэрыохъу къафэмыхъухэмэ:

Чундышко: Якъэбари, ящыIакIи, япсэукIи нахь дэгъу хъурэп. ЗыкIэмыхъурэр – сыд фэдэ лъэныкъокIи хабзэм пэрыохъухэр къафагъэуцух. КъэкIожьын Iофыр къэуцугъап. Мы илъэсым мыр къэкIожьыгъ сIонэу сшIэрэп. Адыгэу къэкIожьхэрэм Iофыгъоу яIэр ыпэкIэ яIагъэр ары. Ахъщэу яIэр унэу зэрысыщтым ыпкIэкIэрэ шхынхэмрэкIэ макIо. Мыхэм ауасэ къызэрилжьыщтым егупшысэ цIыфыр. Бзэр нахь зышIэхэрэм IофшIэнри нахь псынкIэ къафэхъу. Ау Iухьэгъахэхэми Iофым бзэр амышIэ хъумэ Iутышъухэрэм IофшIэм. Бзэр зэбгъэшIэным уахътэ тефэ. Политикэм хэтэу къэкIожьрэ адыгэмэ зыгорэ ауж ит сIонэу сшIэрэп. Аршъы, яIофхэр дэй дэд.

Шапсыгъэ къуаджэхэм адэтIысхьажьыгъэ Сирием къикIыжьыгъэ адыгэхэм яIоф нахьышIоу къыхегъэщы ащ щыпсэурэ бэдаушэу Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ Нэгъуцу Щамсудин.

Ащ къызэриIуагъэмкIэ, ащ фэдэу къуаджэм дэтIысхьэгъэ адыгэ унагъохэм сомэ мини 100 зырыз аритгъагъ Адыгеим илIышъхьагъэу, а Iафыпсыпэ къуаджэм щыщ Шъэумэн Хьазрэт. Мыщ нэмыкIэу псэупIэ гъэIорыIапIэми, къоджэдэсхэми адыгэу зичIыгужъ къэзгъэзэжьыгъэмэ зэрафэлъэкIэу адеIагъэхэу Щамсудин къыхегъэщы. Мыщ къэзгъэзэжьыгъэ адыгэхэм къэзыщагъи дэкIуагъи ахэтых. Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ бэдаушэу Нэгъуцу Щамсудин:


Нэгъуцу: Сэ къуаджэу Iафыпсыпэ сыщыщ. Мыщ шапсыгъэ шъолъырымкIэ Сирием щыщэу къитIысхьажьыгъэхэ унагъохэм яIоф ащ фэдизэу дэй дэд сIошъущтэп. Мы Iофыр ежь цIыфхэмэ ягупшысакIэ елъытыгъ.

IэкIыбым къикIыжьрэ адыгэхэм апае чIыгухэр къыщхагъэкIыгъагъэх къуаджэу Мэфэхьаблэ. Мэфэхьаблэ 1998 илъэсым агъэпсгъагъ купышхо хъоу машIом зэлъиштэгъэгъэ Косовэ къикIыжьыгъагъэхэ адыгэхэм. Илъэс текIыгъэу джыри купитIу Адыгеим Косовэ къикIыжьхи къагъэзэжьыгъагъ. ДжырэкIи Мэфэхьаблэ дэсхэм яIофыгъо шъхьаIэу къэнэ зэшъощтхэ псыр зэрямыIэр, ар гъунэгъу къалэу Мыекъуапэ къыращы.

Фитыныгъэ Радио, Щэрджэс Ларис

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments