Newsletter
Name:
E-mail:

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ къэзыгъэзэжьыгъэхэм аIукIагъ

admin - 2015-07-31 15:23:16

 

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан къэзыгъэзэжьыгъэхэм я Мафэу къэблагъэрэм ипэгъокIэу, IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыжьыгъэхэу хэкужъым щыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм ащыщхэр тыгъуасэ ригъэблэгъагъэх.

НахьыбэрэмкIэ ахэр специалист ныбжьыкIэх, студентых. ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэррэ республикэм икъэралыгъо учреждениеу «Къэзыгъэзэжьыгъэхэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэжьыгъэнхэмкIэ Гупчэм» ипащэу ГъукIэлI Асхьадрэ.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ, мэфэкIэу къэблагъэрэм ипэгъокIэу зихэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэ ныбжьыкIэхэм игуапэу зэраIукIагъэр ариIуагъ.

- Мыщ фэдэ зэIукIэгъухэр нахьыбэрэ зэхатщэхэзэ шъуигумэкIыгъохэм, щыкIагъэхэм татегущыIэн, ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэм тынаIэ атедгъэтын фае, - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан къызэрэугъоигъэхэм закъыфигъазэзэ. - Мы аужырэ илъэсхэм къакIоцI IэкIыб къэралыгъохэм ащыпсэущтыгъэ тилъэпкъэгъу 1600-рэ фэдизмэ Адыгеим къагъэзэжьыгъ, къуаджэу Мэфэхьаблэ изакъоу унэгъо 35-рэ щэпсэу, Сирием щыкIорэ заом ыпкъ къикIыкIэ адыгэ пчъагъэмэ ашъхьэ къырахьыжьэжьи, ячIыгужъ къэкIожьыгъэх. Ахэм зэкIэми зэрифэшъуашэу тапэгъокIыгъ, амалэу тиIэмкIэ IэпыIэгъу тафэхъу. Ежьхэми къатефэрэр агъэцакIэ - мэлажьэх, IофшIэпIэ чIыпIэхэр къызэIуахых, ныбжьыкIэхэм апшъэрэ гъэсэныгъэ зэрагъэгъоты. АщкIэ ахэм лъэшэу тафэраз.

Шъхьэлэхъо Аскэр къызэрэхигъэщыгъэу, тилъэпкъэгъухэм апэрэу хэкужъым къызагъэзэжьыгъэр мы мафэхэм илъэс 17 мэхъу. Ахэм зэкIэми яфэIо-фашIэхэр зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэнхэм, гумэкIыгъоу яIэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм, IэпыIэгъу афэхъунхэм сыдигъуи анаIэ тырагъэты. НыбжьыкIэхэм АР-м и ЛIышъхьэ нэIуасэ зыфашIын, гъэхъагъэу яIэхэм щагъэгъозэн гухэлъ яIэу къызэрэкIуагъэхэр Комитетым итхьа­матэ къыхигъэщыгъ.

- Къэзыгъэзэжьыгъэхэм яIофыгъохэм афэгъэхьыгъэ Iэнэ хъурае бэмышIэу зэхэтщагъ, джырэблагъэ Мэфэхьаблэ зэхахьэ щыкIонэу тэгъэнафэ. Къуаджэм игумэкIыгъохэм, иинфраструктурэ изэтегъэпсыхьан япхыгъэ лъэныкъохэм ащ тащытегущыIэщт. Джащ фэдэу мы псэупIэм иурамитIу арыкIорэ гъогухэм асфальт атетлъхьагъ, - къыIуагъ Шъхьэлэхъо Аскэр.

Мы къуаджэм къикIыгъэ Цэй Ирхьан къызэриIуагъэмкIэ, япсэупIэ дэс унагъо горэм сэкъатныгъэ зиIэ нэбгырищ ис, асфальт гъогур ахэм анэсыгъэп. Джащ фэдэу ныбжьыкIэхэм апае футболешIапIэ мыщ щагъэпсынэу цIыфхэр къызэрэкIэлъэIухэрэр Цэй Хиндаз къыIуагъ. МыхэмкIэ пащэхэр IэпыIэгъу къафэхъунхэу закъыфагъэзагъ.

Iофыгъоу къаIэтыгъэхэм ахэплъэнхэшъ, IэпыIэгъу зэрафэхъущт шIыкIэхэр зэрагъэнэфэщтхэр мыщ дэжьым АР-м и ЛIышъхьэ къыIуагъ.

ПшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Бемхолдинг» зыфиIорэм ипащэу Тезджан Эсат илъэс 20-кIэ узэкIэIэбэжьымэ Тыркуем къикIыжьи, ятэжъхэм ячIыгу къыгъэзэжьыгъ. Ащ къызэриIотагъэмкIэ, зипэщэ заводым дзыо зэфэшъхьафхэр къыдегъэкIых. Япродукцие республикэм имызакъоу, Москва, Екатеринбург, нэмыкI чIыпIэхэми ащыIуегъэкIы. Ащ джыри зырагъэушъомбгъун, цIыфэу Iутхэм япчъагъэ нахьыбэ ашIын гухэлъ зэряIэм АР-м и ЛIышъхьэ щигъэгъозагъ.

ТхьакIущынэ Аслъан иунашъокIэ къэзыгъэзэжьыгъэхэм яIофыгъохэм афэгъэзэгъэщт республикэ комиссие зэрэзэхащагъэм мэхьанэшхо зэриIэр ГъукIэлI Асхьад къыIуагъ. Ащ ипащэу, АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат сыд фэдэрэ лъэныкъокIи IэпыIэгъу къызэрафэхъурэр, ащ цIыфхэр зэрэфэразэхэр къыхигъэщыгъ.

- IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр джыри къызэIушъухынхэу, бюджетым ижъугъэхьэрэ хэбзэIахьхэм ахэжъугъэхъонэу тапэкIи тышъущэгугъы, - риIуагъ ащ ТхьакIущынэ Аслъан.

Гъэсэныгъэм, псауныгъэр къэухъумэгъэным, культурэм ясистемэхэм, нэмыкI лъэныкъохэм япхыгъэу Iоф зышIэрэ специалист ныбжьыкIэхэр, студентхэр нэужым къэгущыIагъэх. ЗынаIэ къатет, ягумэкIыгъохэр зэхэзышIэрэ АР-м и ЛIышъхьэ, республикэм ипащэхэм «тхьашъуегъэпсэу» араIуагъ. Къэзыгъэзэжьыгъэхэр щыIэныгъэм нахь псынкIэу хэгъозэжьынхэм, ягумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэм ыкIи яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм фэшI ахэм юридическэ IэпыIэгъу языгъэгъотын зылъэкIыщт специалист ящыкIагъэу къэгущыIагъэхэм къыхагъэщыгъ. А Iофыгъом зэрэхэплъэщтхэр ыкIи цIыфхэр къызыкIэлъэIухэрэр зэрагъэцэкIэщтхэр АР-м и ЛIышъхьэ пытагъэ хэлъэу къыIуагъ.

Тхьаркъохъо Адам

Адыгэ Макъ

 

 

 

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments