Newsletter
Name:
E-mail:

Фестивалэу «Лэгъо-Накъ: ХьакIэщ» фэгъэхьыгъэ пресс-конференцие Мыекъуапэ щыкIуагъ

admin - 2015-07-08 18:57:01

 

Бэдзэогъум и 25-м Мыекъопэ районым ит псэупIэу Дахъо щыкIощт фестивалэу «Лэгъо-Накъ: ХьакIэщ» зыфиIорэм фэгъэхьыгъэ пресс-конференцие мы мафэхэм Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Фестивалым изэхэщэн фэ­гъэхьыгъэ проектым кIэщакIо фэхъугъэр пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Ярмарка отдыха», каворкинг-гупчэу «Кре­Актив» зыфиIохэрэм япащэу Ольга Ивановар, Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зы­гъэ­псэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет ащ IэпыIэгъу фэхъугъ.

Адыгеир зекIоным зэрэфытегъэпсыхьагъэр нэмыкI шъо­лъырхэм нахь ащызэлъашIэныр, ахэм къарыкIхэу тичIыпIэ дахэхэм защызыгъэпсэфынэу къакIохэрэм япчъагъэ нахьыбэ хъуныр, тичIыгу ибаигъэ, ихьалэмэтыгъэ нэIуасэ фэшIы­гъэнхэр ары зэхэщакIохэм пшъэрылъэу зыфагъэуцужьырэр.

- Мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэр тиреспубликэ нахьыбэрэ щызэхэтщэнхэу Адыгеим ипащэхэм ренэу къаIо зэпыт, - къы­Iуагъ АР-м зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет итхьаматэу Къэлэшъэо Инвер. - Тиреспубликэ зыщызыгъэпсэфынэу къакIохэрэм тишэн-хабзэхэр зыпхырыщыгъэ Iофтхьабзэхэр ядгъэлъэгъунхэ, ахэм Адыгеим етIани къагъэзэжьыным, языгъэпсэфыгъо уахътэ нахьыбэрэ мыщ ща­гъэкIоным тыпылъын фае.

Ижъырэ шэн-хэбзэ дахэхэу тиIэхэр, хьакIэхэр зэрэдгъэлъа­пIэхэрэр, тинахьыжъхэм шъхьэ­кIэфэныгъэ зэрафэтшIырэр, къытэолIэрэ пстэуми тыгу афы­зэIухыгъэу тызэрапэгъо­кIырэр зылъэгъурэ цIыфхэм ыпэкIи Адыгеим зыщагъэпсэфынэу къыхахын, тикультурэ нахь игъэ­кIотыгъэу зэрагъэшIэн гухэлъхэр къафэущынхэу фестивалым изэхэщакIохэм алъытэ.

- Бизнесым ылъэныкъокIэ пшъэрылъэу зыфэдгъэуцужьырэр мыщ Iоф щызышIэрэ пстэури зэкъоуцонышъ, Адыгеим нахь зыкъегъэIэтыгъэным тыфэлэжьэ­ныр ары, - къыIуагъ Ольга Ивановам.

Пресс-конференцием къызэ­рэщаIуагъэмкIэ, «Лэгъо-Накъ. Адыгеим щыпсэурэ лъэпкъхэм агъэлъапIэхэрэр» зыфиIорэ фестивалэу мэзаем и 22-м зэхащэгъагъэм мы Iофтхьабзэр къыкIэлъэкIо. Фестивалыр зы­щыкIощт чIыпIэр адыгэхэм анахь агъэлъапIэщтыгъэ хьакIэ­щым фэдэу гъэпсыгъэщт. Адыгэ къуаер, шъоур, лъэпкъ гъомылапхъэхэр Iофтхьабзэм къекIо­лIэщт хьакIэхэм алъэгъущтых, яIэшIугъэ ауплъэкIун алъэкIыщт. Дышъэ IуданэкIэ хэзыдыкIы, пхъэм хэшIыкIыгъэ пкъыгъохэм яшIыкIэ зэзыгъашIэ зышIо­игъуагъэхэм ар къызыдагъэхъун амал яIэщт.

- Апэрэ фестивалым нэбгырэ мини 5-м ехъу къекIолIэ­гъагъ. Мы Iофтхьабзэми а пчъагъэм къыщыщымыкIэнэу тэгугъэ, - къыIуагъ Ольга Ивановам. - Мы илъэсым зэхэтщэрэ фестивалым апэрэм фэмыдэ зэхъокIыныгъэхэр иIэ­щтых. Бэдзэогъум и 24-м къыщегъэжьагъэу и 26-м нэс ин­формационнэ-рекламнэ тур зэхэтщэщт. Краснодар, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Къырым зекIоным епхыгъэ агентствэхэу ащыIэхэм ялIыкIохэр, къэбарлъыгъэIэс амалхэм Iоф ащызышIэхэрэр Адыгеим къедгъэблэгъэщтых. Тиреспубликэ чIыпIэ дахэу иIэхэр ядгъэлъэ­гъущтых, фестивалым хэдгъэ­лэжьэщтых. Турым мэхьанэшхо етэты, сыда пIомэ къедгъэблагъэхэрэм алъэгъугъэр, гупшысэу ашIыгъэхэр зэрифэшъуа­шэм фэдэу якъалэ щыпсэурэ цIыфхэм алъагъэIэсыжьыщт ыкIи ащ ишIуагъэкIэ тиреспубликэ зыщызыгъэпсэфынэу къа­кIохэрэм япчъагъэ хэхъонэу тэгугъэ.

Ижъырэ адыгэ шэн-хабзэхэр зыхэлъ адыгэ джэгум, къекIо­лIэрэ цIыфхэм къызыдахьыгъэ IэшIагъэхэм яплъы зышIоигъохэр е Iофтхьэбзэ гъэшIэгъонхэм ахэлэжьэнэу зыгу къихьэрэр зэкIэ фестивалым къырагъэблагъэ. Ащ нэмыкIэу, кIэлэ­цIы­кIухэм апае джэгукIэ зэфэшъ­хьафхэр зэхащэщтых, лъэпкъ шхынхэр къыщыра­хьакIыщтых. Зызыгъэпсэфын гухэлъ зиIэу къэкIорэ цIыфхэр къэшъо зэфэшъхьафхэм яплъынхэ, адыгэ орэдыжъхэм ядэIунхэ алъэ­кIыщт.

Мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэр ыпэкIи зэхащэхэзэ ашIынэу агъэнафэ. Бжыхьэм щыIэщт фестивалым егупшысэгъахэх, зыфэгъэхьыгъэщтыри агъэнэфагъ.

Адыгэ Макъ

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments