Newsletter
Name:
E-mail:

Къэрэшей-Черкесым къыщызэрагъэпэщащ «Деловая Черкесия»

admin - 2015-04-22 23:01:43

 

Къэрэшей-Шэрджэсым и деж къыщызэрагъэпэщащ «Деловая Черкесия» зи фIэщыгъэцIэу, адыгэ хыхьэхэкI зиIэхэм я зэгухьэныгъэ

Хуитыныгъэ радио: Алий, даурэ фыхуэкIуа мыпхуэдэ зэгухьэныгъэр къызэвгъэпэщыным, хэт а Iуэхур къыхэзылъхьар?

Аслъэнхэ Али: Куэд щIауэ къекIуэкIт а гупщысэр. Бизнесым епхахэм я гугъуехьхэр зыщ, зэпсалъэхэт, зэчэнджэщхэт. Ауэ иужьырей зэманым Iуэху нэхъыбэу къапэув хъуащ, къаралым къыщекIуэкI кризисри абы хэтщ. Иджыпсту сыт хуэдэ Iуэху иужь уимыхьами куэду къэбжыхьын хуей, тхылъымпIэхэри бгъэтэрэзыну гугъу, абы къикIыу мыпхуэдэу дызэхэвгъэхьэ жэуэ къекIуэкIыу щытати, апрелым и I0 м дызэхэхьэри апхуэдэ унафи къэтхьащ ассоциацэр тщIыну, апхуэдэ къэралыгъуэ куэдми яIэщ, къащхьопэри иджыпсту дэфтэрхэр догъэхьэзыр. ЩIэтлъхьэнущи официальнэу регистраци тщIынущ.

Япэ махуэ дыщызэхуэсам зы нэрыбгэ 30 хуэдиз къекIуэлIащ, а псори бизнесым хэт адыгэхэщ. Ауэ абы къикIкъым ди лъэпкъэгъухэм фIэкIа дадэмыIэпыкъуну. Зыкъытхуэзыгъазэхэм защIэдгъэкъуэнущ.

Хуитыныгъэ радио: «Деловая Черкесия» зыфIэфща зэгухьэныгъэм, къызэрызгурыIуэмкIэ нэхъыбэу хэтынухэр юристхэращ, аракъэ?

Аслъэнхэ Али: АтIэ ахэр хэмыту улэжьэфынукъым хабзэм тету, фирмэ куэдым яхузэфIэкIкъым езым и фирмэм деж а юрист, адвокатхэр щиIыгъын, ахъшэ иритыу игъэлажьэу. Аращи мис апхуэдэу зы IуэхущIапIэм ар иIэмэ, абдеж къекIуэлIэфмэ, и жэуапым и упщIэ игъуэтыфмэ ар зимыуасэ щыIэкъым.

Хуитыныгъэ радио: Фи IуэхущIапIэ къызэвгъэпэщым нобэкIэ хуэныкъуэу зыкъыфхуэзыгъэза цIыхухэр щыIэ?

Аслъэнхэ Али: Къапщтэмэ, унэ зэтетхэр зыщI ухуакIуэ Нартокъуэ Юрэ, хуити ящI, унэр къыщIидзэри зы мелуан 20 хуэдиз хилъхьа, къалэми мелуанищкIэ унащхьэхэри яхуихъуэжа, иджы а ухуэныгъэр къагъэувыIауэ щытщ, апхуэдэу и бизнесыр якъутэр. Апхуэдэхэр куэдщи ди зэгухьэныгъэм къыхэхьэнухэри мащIэкъым сэ къызэрысщыхъумкIэ.

Кушпэ Маринэ, Хуитыныгъэ Радио, Черкесск

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments