Newsletter
Name:
E-mail:

Витишкэ мэлылъфэгъум и 7-м щегъэжьагъэу шхэн ыдэрэп

admin - 2015-04-08 20:04:46

Евгений Витишкэ

 

Тамбов чIыналъэм щыIэ хьапсэм щыIэ эколог Евгений Витишкэ мэлылъфэгъум и 7-м щегъэжьагъэу шхэн ыдэрэп, мэхькэмэ нахьышъхьэм идао хэплъэн зэримдагъэмкIэ имрэзэныгъэ къыгъэлъагъоу. Евгений Витишкэрэ Сурен Газарянрэ Iоф къафзэIуахыгъэу щытыгъ 20II –рэ илъэсым. НэбгыритIуми шъхьафитныгъэ яIэу илъэсищ пшъэдэкIыжь атралъхьагъэу щытыгъ, Кубань и губернатор Александр Ткачев игъэпсэфыпIэ къэблачъэ ацIэлагъэкIэ. Газарян Эстонием псэупIэкIэ зигъэзагъ.

Шъэчэ Олимпиадэм игъэхьазырынкIэ зэрарэу чIыпIэм рахыгъэм фэгъэхьыгъэу тхылъ агъэхьазырыгъэу Витишко къыIуагъэ уж 20I3-м,тыгъэгъэзэ мазэм зэблахъужьыгъ шъхьафитныгъэ пшъэдэкIыжьыр ащ хьапсэм къыщихьынэу. "Мемориал" цIыф фитыныгъэ ухъумакIо гупчэм зэрилъытэрэмкIэ Витишко зэрагъэтIысыгъэм политикэ лъапсэ иI.

Фитыныгъэ Радио 

 

Сурен Газарян

 

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments