Newsletter
Name:
E-mail:

Экономикэр зыпкъитыныгъэм фэIорышIэрэ комиссием зэхэсыгъо иIагъ

admin - 2015-04-02 16:01:03

 

Адыгэ Республикэм экономикэ ыкIи социальнэ зыпкъитыныгъэ илъыным фэIорышIэщт комиссиеу зэхащагъэм зэхэсыгъо тыгъуасэ иIагъ. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, промышленностым щы­лажьэхэрэ предприятие шъхьа­Iэхэу республикэм итхэм, банк зэфэшъхьафхэм якъутамэхэм япащэхэр. Экономикэ ыкIи со­циальнэ зыпкъитыныгъэ республикэм илъыным фэшI Iоф­тхьабзэу ыпэкIэ агъэнэфэгъа­гъэхэр зэрагъэцакIэхэрэм, бюд­жет мылъкум нахь шIуагъэ къытэу зэрагъэфедэщтым, кризисым пэшIуекIорэ Iофтхьабзэ-хэм, социальнэ пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэм, нэмыкI Iофы­гъохэми зэхэсыгъом щатегу­щыIагъэх.

- Джыдэдэм Iофхэм язы­теткIэ пшъэрылъ шъхьаIэу ти­Iэхэм ащыщ экономикэм илъэ­ныкъо зэфэшъхьафхэм хэхъо­ныгъэ ягъэшIыгъэныр, - къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат зэхэсыгъор къызэIуихызэ.

Кризисым икъиныгъохэм апэ­шIуекIогъэным фэгъэхьыгъэ про­граммэхэр бюджет ахъщэр зыпэIухьащтхэм къахэлъытагъэ зэрэхъугъэм къыхэкIыкIэ, ар зыгъэфедэхэрэм зыдагъэ­кIо­щтым лъэшэу фэсакъынхэ фаеу зэрэщытыр Премьер-министрэм къыхигъэщыгъ.

Нэужым тишъолъыр экономикэ ыкIи социальнэ зыпкъитыныгъэ илъыным фытегъэпсы­хьэгъэ ихъухьагъэу 2015 - 2017-рэ илъэсхэм ателъытагъэр зэрагъэ­цакIэрэм къытегущыIагъ АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу ЛIы­хэсэ Махьмудэ. Ащ къызэриIуа­гъэ­мкIэ, ашIэщтыр заухэсыгъэм къыщыублагъэу гъэпсыкIэ гъэнэфагъэ зиIэ организациехэр республикэм щызэхащагъэх. Ащ промышленнэ ыкIи мэкъумэщ субъект 17 фэдиз хэхьагъ. Мы предприятиехэм алъэныкъокIэ Iофхэм язытет зэрагъэшIэным, гумэкIыгъоу яIэхэр къыхэгъэ­щыгъэнхэм, ахэр дэгъэзыжьы­гъэнхэм фэшI АР-м мэкъу-мэ­щымкIэ и Министерствэ ягъу­сэу уплъэкIунхэр зэхащагъэх. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэ­лъэ­гъуагъэмкIэ, непэрэ уахътэм ехъулIэу кризисым иягъэ мы предприятиехэм къякIыгъэу къыхагъэщыгъэп.

М. ЛIыхасэм къызэриIуагъэ­мкIэ, кризисым пэшIуекIогъэным фэшI Iофтхьэбзэ шъхьаIэхэм язэшIохын зэкIэмкIи сомэ мил­лиард 1,2-рэ пэIуагъэхьанэу ары. Джащ фэдэу министрэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм ит промышленнэ предприятиехэм зыкъызэрафагъэза­гъэм елъытыгъэу, гумэкIы­гъоу яIэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм пае АР-м ипащэхэм ахэм язэшIохын фэгъэзэгъэ федеральнэ ведомствэхэм тхылъхэр афагъэхьы­гъэх. АщыщхэмкIэ федеральнэ хэбзэ къулыкъухэм лъэбэкъу гъэнэфагъэхэр ашIых. Ахэм зэу ащыщ макулатурэр тикъэралыгъо ращын фимытынхэм фэгъэхьыгъэу зэфэшIыгъэ Iахьзэхэлъ обществэу «Картон­тара» зыфиIорэм федеральнэ къулыкъухэм зызэрафигъэза­гъэр. Мы Iофыгъом джырэкIэ хэплъэх. Къэралыгъо ыкIи му­ни­ципальнэ фэIо-фашIэхэр зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэнхэм фэIорышIэрэ транспортэу кран-манипуляторхэр зыхэтхэу Iэ­кIыб къэралыгъохэм къащыда­гъэкIырэр ащэфыныр зэрэщагъэ­зыягъэм иIофыгъо зэхэфыгъэ­ным фэшI УФ-м и Правительст­вэ ышIыгъэ унашъом 2015-рэ илъэсым щылэ мазэм и 15-м зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэх.

Джащ фэдэу зэхэсыгъом къыщыгущыIагъэх ыкIи зыфэгъэ­зэгъэхэ лъэныкъохэмкIэ зэфэхьысыжьхэр къашIыгъэх министрэхэу Юрий Петровымрэ Долэ Долэтбыйрэ.

- Тиреспубликэ ихэхъоны­гъэкIэ зишIуагъэ къэкIощт Iоф­тхьабзэхэр ары тиIофшIэнкIэ анахьэу тынаIэ зытедгъэтынэу щытыр, мылъкоу ахэм апэIу­хьэрэми тэрэзэу тегупшысэн, лъэпсэ икъу щыIэным мэхьанэшхо еттын фае, - къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Правительствэм ипащэ министерствэ пэпчъ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр фишIыгъэх, щы­кIагъэхэм анаIэ атыраригъэ­дзагъ. Бизнес цIыкIум ыкIи гурытым апылъхэм къэралыгъо IэпыIэгъу агъотын амал зэряIэр икъоу алъыгъэIэсыгъэн зэрэфаер кIигъэтхъыгъ. Джащ фэдэу къоджэ псэупIэхэм адэсхэм ячIыгухэм ялэжьынкIэ адеIэ­хэмэ, кризисым икъиныгъохэр къызэхамышIэнхэмкIэ Iэпы­Iэгъушхо зэрафэхъущтыри зэхэсыгъом къыщыхагъэщыгъ. Мэкъумэщ хъызмэтымкIэ Министерствэмрэ псэупIэ койхэм яIофхэм афэгъэзэгъэ Комитетымрэ мыщ Iоф дашIэнэу Премьер-министрэм къафигъэпытагъ.

Республикэм имэкъумэщ хъызмэт хэхъоныгъэхэр ышIын­хэм ыкIи мэкъумэщ продукцием ыуасэ зыпкъитыныгъэ иIэ­ным фытегъэпсыхьэгъэ къэралыгъо программэм зэхъокIыны­гъэхэр фэшIыгъэнхэм ипроект АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Мини­стерствэ къыгъэхьазырынэу ко­миссием хэтхэм унашъо ашIыгъ.

- Экономикэр зэтемыгъэ­зыгъэныр, хэхъоныгъэхэр едгъэ­шIынхэр анахь шъхьаI, сыда пIомэ цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыфэдэщтыр тэры зэ­лъытыгъэр. Арышъ, зэкIэми тIэ зэкIэ­дза­гъэу типшъэрылъхэм язэ­шIо-хын дэх имыIэу ыуж титын фае, - къыIуагъ Къум­пIыл Мурат.

КIАРЭ Фатим

Адыгэ Макъ

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments