Newsletter
Name:
E-mail:

Тыркуем къикIыгъэ лIы­кIохэр Адыгэ Республикэм къэкIогъагъэх

admin - 2015-03-29 22:04:27

 

Урысыемрэ Тыркуемрэ азыфагу илъ зэпхыныгъэр агъэпытэным, студентхэмкIэ зэхъожьынхэм фэшI мэфипшIым къыкIоцI Тыркуем къикIыгъэ лIы­кIохэм Урысыем ичIыпIэ зэфэшъхьафхэр къа­кIухьагъэх. Москва, Санкт-Петербург, Казань ахэр ащыIагъэх. Адыгэ Республикэми мы мафэхэм ­къэсыгъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Тыр­куем ицIыфхэу IэкIыб къэралыгъохэм ащыпсэухэрэм ыкIи ЗэIахьыл сообществэм яIофы­гъохэм афэгъэзэгъэ гъэIоры­шIэ­пIэ шъхьаIэм илIыкIо куп ипащэу Втурал Энгин, мы гъэ­IорышIапIэм иIофышIэу Джошкун Рамазан, Тыркуем и Гене­ральнэ консульствэу къалэу Но­вороссийскэ щыIэм и Вице-консулэу Озкан Буктел. Ахэм аIукIагъэх Урысыем и МИД илIы­кIоу Краснодар щыIэм ­иапэрэ секретарэу Игорь Терзиян, ­­­ко­щын ыкIи зихэку къэзыгъэзэ­­жьы­­гъэ­хэм яIофыгъохэмкIэ АР-м и ЛIышъхьэ иупчIэжьэгъоу Барцо Алый, АР-м лъэпкъ Iоф­хэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащы­псэурэ тилъэпкъэгъухэм ады­ряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ игуа­дзэу Къэрэтэбэнэ Махьмуд, Мыекъуапэ дэт апшъэрэ еджэ­пIитIумэ ялIыкIохэр.

Iофтхьабзэм ипэублэ Тырку­ем къикIыгъэхэм гухэлъэу яIэр къыраIотыкIыгъ. ИлъэситфыкIэ узэкIэIэбэжьмэ Тыркуем ицIыф­хэу IэкIыб къэралхэм ащы­псэухэрэм ыкIи ЗэIахьыл сообществэм яIофыгъохэм афэ­гъэ­зэгъэ гъэIорышIапIэр къы­зэIуахыгъагъ. Анахь Iофыгъо шъхьаIэу ащ ыгъэцакIэрэр Iэ­кIыб къэралхэм зэпхыныгъэ ады­ряIэныр, научнэ проектхэр агъэхьазырынхэр, студентхэмкIэ зэхъожьынхэр арых. Илъэ­сиплI хъугъэу IэкIыбым къи­кIырэ студентхэм стипендие яты­гъэным яшъыпкъэу пы­лъых. Мы уахътэм къыкIоцI бюджет шIыкIэм тетэу Тыркуем ще­джэнэу шIоигъоныгъэ зиIэ нэбгырэ мин 82-мэ тхылъхэр къа­гъэхьыгъэх. Ахэм ащыщэу квотэ къызэратыгъэр нэбгырэ мини 4-р ары. Непэрэ мафэм къэралыгъуи 150-мэ къарыкIыгъэ студентхэр Тыркуем щеджэх.

- Адыгэ Республикэм къи­кIырэ ныбжьыкIэхэр едгъэ­джэн амал зэрэтиIэр къышъотIонэу тыкъэкIуагъ. Ащ ишIуагъэкIэ зэ­пхыныгъэу тиIэр нахь пытэ хъущт. Тыркуемрэ Урысыемрэ азыфагу экономи­кэм­кIэ, политикэмкIэ зэпхыныгъэ илъ, джы гъэсэныгъэм ылъэ­ныкъокIи зэзэгъыныгъэ зэдэт­шIынэу тыфай, - къыIуагъ Втурал Энгин.

- Мыекъуапэ дэт ­апшъэрэ еджэпIитIумэ IэкIыбым къи­кIы­гъэ студентхэр бэу аще­джэх, ахэм мымакIэу ахэт ­Тыркуем щыщхэри. Япчъагъэ джыри хахъомэ тигопэщт. Тэ тистудентхэри Тыркуем кIохэмэ, шIуагъэ ащ къызэриты­щтым щэч хэлъэп, - хьакIэхэм закъыфигъэзагъ Шъхьэлэхъо ­Аскэр.

Джащ фэдэу адыгабзэр Тыркуем щызэрагъэшIэным пае зэзэгъыныгъэ зэрэзэдашIыгъэр, илъэситIу хъугъэу Адыгеим икIы­гъэ лIыкIохэр Тыркуем дэт университетым зэрэщылажьэхэрэр, ащ нэмыкIэу кIэлэцIы­кIухэм урысыбзэр ыкIи адыга­бзэр зэрэзэрагъэшIэн алъэкIыщт тхылъхэр къызэрэдагъэ­кIыгъэхэр комитетым ипащэ къыхигъэщыгъ.

Нэужым Адыгэ къэралыгъо университетым ыкIи Мыекъопэ къэралыгъо технологиче­скэ университетым япроректорхэм ыкIи IэкIыб къэралхэм къа­ры­кIыгъэ студентхэм гъэсэны­гъэ зыщызэрагъэгъотырэ факультетхэм ядеканхэм гущыIэ аратыгъ. Ахэм къызэраIуа­гъэм­кIэ, IэкIыбым къикIыгъэ ­студент 1200-рэ фэдиз непэ Адыге­им щеджэ. Тыркуем иуниверситетхэм зэзэгъыныгъэ ада­шIымэ, зэпхыныгъэу азыфагу илъыр нахь гъэпытагъэ зэрэ­хъущтыр къыхагъэщыгъ. Гъэсэ­ныгъэм ылъэныкъокIэ IофшIа­кIэу аIэкIэлъымкIэ, амалэу, тех­нологиякIэу щыIэхэмкIэ зэдэгощэнхэ зэралъэкIыщтыр къа­Iуагъ. Апшъэрэ еджапIэхэм зэзэгъыныгъэу зэдашIыщтым къэблэгъэрэ уахътэм игъэкIо­тыгъэу тегущыIэщтых.

Адыгэ Макъ

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments